Gula febern: Akut infektionssjukdom i framförallt tropiska länder, förorsakad av ett virus som sprids till människa med myggor av arterna Aedes och Haemagogus.Gula febernvirus: Typarten hos släktet Flavivirus. Det överförs till människa av olika arter av framförallt myggsläktet Aedes.Vaccin mot gula febernFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.Aedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.Flavivirus: Ett Flavivirussläkte med ett flertal undergrupper och många arter. De flesta är arbovirus som överförs med myggor eller fästingar. Typarten är gula febern-virus.Alouatta: Ett släkte vrålapor av underfamiljen Alouattinae, familjen Cebidae, bestående av sex arter, alla hemmahörande i Central- och Sydamerikas skogar.Q-feberFlavivirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Flavivirus, familjen Flaviviridae.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.TyfoidfeberMyggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.Denguevirus: En art av släktet Flavivirus som hos människor ger upphov till akut febersjukdom, som ibland är blödande. Dengue överförs med myggor och har fyra kända serotyper.Arbovirusinfektioner: Infektioner orsakade av artropodburna virus.VirusvaccinerSydamerikaFeber av okänt ursprung: Febertillstånd utan fastställd orsak.Hemorragiska febrar, virala: En grupp virussjukdomar av varierande etiologi, men med likartade kliniska kännetecken; ökad kapillärgenomsläpplighet, leukopeni och trombocytopeni är drag, gemensamma för samtliga. Typiskt för blödarfebrar är plötslig början, feber, huvudvärk, allmän muskelvärk, ryggont, konjunktivit och svår utmattning, med efterföljande blödningssymtom. Blödarfeber med påverkan på njurarna kallas hemorragisk feber med renalt syndrom.Arbovirus: Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.Travel MedicineVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Dengue: En smittsam, häftig, akut febersjukdom som orsakas av fyra antigent närbesläktade, men distinkta serotyper av denguevirus. Den överförs genom bett av infekterade Aedesmyggor, särskilt Aedes aegypti. Klassisk denguefeber är självbegränsande och kännetecknas av feber, muskelsmärta, huvudvärk och utslag. Dengue-blödarfeber är en mer virulent, och separat klinisk, form av denguevirusinfektion.Vero-cellerWest Nile-virusvaccinerReumafaktorMalpighiska kanaler: Smala, rör- eller hårlikande avföringsstrukturer hos insekter. De utgår från tarmkanalen mellan mittkroppen (mesenteron) och bakkroppen (proctodeum).ResorVirala icke-strukturella proteinerVacciner, försvagadeCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Rift valley-feberSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Lassafeber: En akut febersjukdom hos människa som orsakas av Lassavirus.NeutralisationstesterVirushöljets proteinerInsektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.VaccinationBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Centralamerika: Det landområde som utgör förbindelsen mellan Nord- och Sydamerika, geografiskt begränsat till området mellan sydöstra Mexiko och nordvästra Colombia. Ibland avses med Centralamerika en politisk enhet, bestående av Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala och Nicaragua.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Viral Plaque AssayHemorragisk feber, Krim: En mycket allvarlig och ofta dödlig infektionssjukdom hos människa, orsakad av Krim-Kongoblödarfeberviruset.Sjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.RNA, viraltAfrikaBoutonneuse-feber: En febersjukdom i medelhavsområdet, Krim, Afrika och Indien som hänger samman med Rickettsia conorii-infektion.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Hemorragisk feber med renalt syndrom: Akut febersjukdom i framförallt Asien. Typiska tecken är feber, utmattning, kräkningar, blödningsfenomen, chock och njursvikt. Tillståndet kan orsakas av flera nära besläktade arter av släktet Hantavirus. Den svåraste formen orsakas av Hantaanvirus, vars naturliga värd är gnagaren Apodemus agrarius (brandmus). Lindrigare former orsakas av Seoulvirus och överförs via Rattus rattus (svartråtta) och Rattus norvegicus (brunråtta), och Puumalavirus, som överförs med Clethrionomys glareolus (skogssork).Fotoreceptorer, mikrobiella: Ljusupptagande proteiner eller proteingrupper hos en del mikroorganismer. Vissa mikrobiella fotoreceptorer utlöser specifika kemiska reaktioner som svar på någon förändring i omgivningen, medan andra kan alstra energi genom att sätta igång ett specifikt jonflöde genom ett cellmembran.