Glaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.Trångvinkelglaukom: En form av glaukom där det intraokulära trycket ökar pga totalstopp i utflödet av kammarvatten.Intraocular PressureKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.Högt ögontryckGlaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.SynnervspapillSynfältTrabekulektomiTonometriVisual Field TestsExfoliationssyndrom: Avsättning av genomskinligt, fibröst och flagigt material på framförallt den främre delen av ögonlinsens kapsel och runt pupillen, men även på båda sidor av iris (regnbågshinnan), zonula ciliaris, trabekelväven, strålkroppen, hornhinnans endotel och ögonhålans blodkärl. Ibland bildas en hinna på framsidan av iris. Exfoliationen hänför sig till utfällning av pigment från regnbågshinnan.TrabekelverkRetinala gangliecellerFistulerande ingrepp: Ett kirurgiskt ingrepp som används för behandling av glaukom, och som innebär anläggande av en öppning för genomströmning av vätska från den främre kammaren till en blåsa under bindhinnan, varvid trycket i ögat minskas.Gonioskopi: Mätning av den främre ögonkammarens vinkel med ett optiskt specialinstrument (gonioskop) eller en kontaktprismalins.SynstörningarDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetNervtrådarSynskärpaProstaglandiner F, syntetiskaOftalmologiOphthalmic SolutionsHydroftalmi: Medfött, vidvinkligt glaukom till följd av missbildning av synvinkelstrukturerna och ökat intraokulärt tryck och ögonförstoring. Tillståndet behandlas både medicinskt och kirurgiskt.Tomografi, optisk koherensScleraTimololKammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.SynnervOptometriBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.OftalmoskopiEye ProteinsFrämre ögonsegment: Den del av ögongloben som är framför linsen.Pupillsammandragande medel: Medel som får ögonpupillen att dra sig samman. Eftersom pupillens storlek regleras av såväl sympatiska som parasympatiska system, kan medel som påverkar någotdera orsaka mios (pupillsammandragning). Läkemedel som härmar eller förstärker den parasympatiska signalen till pupillens ringmuskel, och läkemedel som blockerar den sympatiska signalen till pupillens öppningsmuskel verkar dra samman pupillerna. I vissa källor används termen miotika endast om parasympatomimetika, men här avses alla medel som ger upphov till mios.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.LaserterapiEye DiseasesEyeStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Kloprostenol: En syntetisk prostaglandin-F2-alfaanalog. Föreningen har luteolytisk verkan och används för synkronisering av brunstperioden hos nötkreatur.Transkriptionsfaktor TFIIIAHornhinnaMoltenoimplantat: Anordningar som implanterats i syfte att reglera det intraokulära trycket genom att tillåte utflöde av vätska ur den främre ögonkammaren.Scanning Laser PolarimetryProstaglandiner, syntetiskaSklerostomiNäthinnaBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Laser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.OptikusatrofiSkotomEye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.SyntesterBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Administration, OphthalmicCytoskelettproteiner: Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.Postkataraktafaki: Avsaknad av ögonlinsen efter kataraktextraktion.BarbadosCorneal PachymetryOphthalmologic Surgical ProceduresAfaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Cilieartärer: Tre grupper av artärer i ögat som förser iris (regnbågshinnan), pupillen, senhinnan, bindhinnan och regnbågshinnans muskler med blod.Kolsyreanhydrashämmare: En grupp föreningar som reducerar utsöndringen av H+-joner från de proximala njurkanalerna genom att blockera karbanhydras. Syn. karbanhydrashämmare.Ophthalmic ArteryUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Läkemedelstillförsel, lokalBetaxolol: Selektiv beta-1-receptorblockerare utan agonistverkan. Används vid högt blodtryck, kärlkramp och grön starr.Mitomycin: Ett antibiotiskt ämne med antitumörverkan som produceras av Streptomyces caespitosus. Det tillhör gruppen bi-eller trifunktionella alkylerande ämnen som ger upphov till korslänkning av DNA och blockerar DNA-syntes.BindhinnesjukdomarRetrospektiva studierHyphema: Blödning i främre ögonkammaren.PseudofakiPupillstörningarNäthinneartärAkustisk mikroskopi: Ett undersökningsverktyp baserat på ultraljud, vilket används inte bara för att titta på mikrostrukturer i metaller, utan även i levande vävnad. I biomedicinska tillämpningar kan ljudhastigheten i normala och onormala vävnader kvantifieras så att deras elasticitet och andra egenskaper kan särskiljas.Laserkoagulation: Koagulering av vävnader med hjälp av laser. Denna typ av laser ger ett synligt ljus inom det gröna våglängdsområdet som absorberas selektivt av hemoglobin, vilket sålunda möjliggör tillslutning av blödande blodkärl.NäthinnesjukdomarProspektiva studierPupillPupillvidgande medelResultats reproducerbarhetSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Gula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.SynundersökningSynnedsättningPilokarpinFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Lågt ögontryckGlykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.FakoemulsifieringKonserveringsmedel, läkemedelROC-kurvanalysKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Sensitivitet och specificitetSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.StamtavlaDubbelbrytning: Egenskap hos anisotropa material, såsom kristaller, vilken innebär att en enkel infallande ljusstråle delas i två planpolariserade strålar när den passerar igenom materialet.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Sensoriska trösklarUrbefolkningen i AsienLinsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Axial Length, EyeRåttor, inavlade BNProtesimplantationEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.NäthinnevenNervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.Specialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Postoperativa komplikationerLinsluxation: Ofullständig zonulabristning, med ögonlinsen ur läge, men kvar bakom pupillen. Vid dislokation, eller fullständig bristning, förskjuts linsen framåt in i den främre kammaren eller bakåt, in i glaskroppen. Om felläget är medfött kallas tillståndet ectopia lentis.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Posterior Eye SegmentNärsynthetSilikonoljorLevobunolol: En icke-selektiv beta-adrenoceptorantagonist som används för behandling av glaukom.Blod-vattenbarriär: Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Macaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.NäthinneblödningSynnervsskadorSturge-Webers syndromRiskfaktorerImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Blåsa: Synlig ansamling av vätska i eller under epidermis.Transforming Growth Factor beta2Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Glaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Polymorfism, enkelnukleotidAminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.PrevalensHaplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.LinssjukdomarMöss, inavlade DBADNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Iristumörer: Tumörer i regnbågshinnan kännetecknade av ökad melanocytpigmentering. Nevus i iris består av förökade melanocyter och är associerade med neurofibromatos och malignt melanom i åderhinnan och strålkroppen. Malignt melanom i regnbågshinnan utgår ofta från redan existerande nevus.UvealsjukdomarTenon CapsuleOphthalmic AssistantsElektriska retningspotentialer, visuella: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid visuell stimulering eller stimulering av synsystemets nervbanor.NäthinnekärlMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Hornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.SemikonduktorlaserCicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.TiofenerVitrektomiAntimetaboliter: Läkemedel som kemiskt liknar naturliga metaboliter, men som skiljer sig tillräckligt för att störa den normala metaboliska processen.Hälsotillstånd, förortLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Latent TGF-betabindande proteiner: En familj utsöndrade flerdomänsproteiner som ursprungligen påvisades genom sin association med den latenta formen av TGF (tumörtillväxtfaktor). De samverkar med ett antal olika proteiner i den extracellulära matrisen och spelar eventuellt en roll vid regleringen av biotillgängligheten av TGF-beta.NäthinneavlossningLinser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.Injections, IntraocularGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Ectopia lentis: Medfödd felplacering av ögonlinsen pga defekt zonulabildning.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Fotokoagulation: En teknik för att få vävnad att koagulera med hjälp av kraftig ljusstråle, inkl laser (laserkoagulation). Metoden används i ögat, för behandling av näthinneavlossning, näthinnesår, aneurysmer, blödningar, och tumörer.BehandlingsresultatInterferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).BrytningsfelKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.InjektionerFalskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Ljuskänslighet: Onormal känslighet för ljus. Denna kan uppkomma som manifestation av ögonsjukdomar, migrän, hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och andra åkommor. Fotofobi kan även uppträda i samband med depression och andra psykiska störningar.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Bindväv: Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.OftalmoskoperUveit, främreFluoresceinangiografiKaveolin 2SingaporePostoperativ periodTropicamidErigeronNagel-patella-syndromSaudiarabiaAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Hornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.Fotogrammetri: Mätning med hjälp av stereobilder.TidsfaktorerInflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.SjukdomsgradsmåttTidig diagnosBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.OftalmodynamometriChoroid Hemorrhage: Blödning från åderhinnans kärl.Karteolol: En betaadrenerg antagonist, som används mot arytmier, angina och högt blodtryck, samt grön starr.Nervdegeneration