Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP, L-glutamat och NH3 till ADP, ortofosfat och L-glutamin. Det verkar även på 4-metylen-L-glutamat, men långsammare. EC 6.3.1.2.
Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av DNA, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.
Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.
En klass enzymer som katalyserar bindning mellan två substratmolekyler, i förening med hydrolys av en pyrofosfatbindning i ATP eller liknande energigivare. EC 6.
En DNA-amplifieringsteknik som bygger på ligering av oligonukleotidsonder. Sonderna är utformade för att exakt motsvara två angränsande sekvenser av specifikt mål-DNA. Kedjereaktionen upprepas i tre steg i närvaro av ett överskott av sondmaterial: 1. denaturering av dubbelsträngat DNA genom upphettning; 2. bindning av sonder till mål-DNA; 3. hopkoppling av sonderna med hjälp av värmestabilt DNA-ligas. Sedan reaktionen upprepats 20-30 gånger mäts mängden ligerat sondmaterial.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Enzymer som katalyserar bildandet av acyl-CoA-derivat. EC 6.2.1.