Gifter som avges från marina växter eller djur. De omfattar specifika, definierade gifter som saknar egna termar, så som de från giftiga fiskar. Hit hör t ex clupeotoxin, pahutoxin, prymnesin och scombrotoxin.
I can provide a medical definition for "oxocines" in one sentence:
Polycykliska toxiner som förekommer i köttet hos vissa marina djur, särskilt vissa fiskarter. Giftet är ett algtoxin från dinoflagellaten Gambierdiscus och orsakar stickningar, symtom i mag-tarmkanalen, neuromuskulär blockering och kramp i andningsvägarna pga störning av membranfunktionerna. Själva förgiftningstillståndet kallas ciguatera.
Organiska föreningar av uteslutande kol och väte som bildar en sluten ring och kan vara alicykliska eller aromatiska.
"Shellfish Poisoning" är en allmän term som används för att beskriva en grupp sjukdomar orsakade av toxiner producerade av vissa alger som kan akkumuleras i skaldjur som musslor, ostron och humrar. Dessa toxiner kan vara mycket skadliga för människor om de konsumerar infekterat skaldjur. Symptomen på skaldjursförgiftning kan variera beroende på vilken typ av toxin som orsakat den, men de kan inkludera mag- tarmlidande, förvirring, talfel, andningssvårigheter och i värsta fall död. Exempel på typer av skaldjursförgiftningar är amnesiaskaldjursförgiftning (ASP), paralytisk skaldjursförgiftning (PSP) och neurotoxisk refluxskaldjursförgiftning (NSP).
Cardiidae är en familj av tvåskaliga blötdjur, även kända som cockles eller heart clams, som kännetecknas av sin hjärtformade skalstruktur.
Spiroföreningar är en klass av organiska föreningar som innehåller en spiroatom, vanligtvis kol, som knyts till två eller flera cykloalkanringar i en spirokonformation, vilket ger upphov till en unik, rymlig tre-dimensionell struktur.
Färglösa, luktfria kristaller som används i stor utsträckning inom forskning för tillverkning av polyakrylamidgeler för elektrofores m m. En del polymerer används för vatten- och jordbehandling.
Protozoer tillhörande klassen Phytomastigophorea. De lever i havsvatten och förflyttar sig på ett roterande sätt genom vattnet med hjälp av såväl tvärställda som längsgående flageller.
Marinbiologi är ett forskningsfält som handlar om studiet av organismer och ekosystem som lever i marina (havs) miljöer.
Enterotoxin från Vibrio cholerae. Det är ett protein, bestående av två huvudkomponenter, en tung (H) eller A-peptid och en lätt (L) eller B-peptid (koleragenoid). B-peptiden förankrar proteinet vid tarmepitelceller, medan A-peptiden tränger in i cytoplasman och aktiverar adenylcyklas och produktion av cAMP. Förhöjda halter av cAMP anses påverka utsöndring av vätska och elektrolyter från kryptceller i tarmen.
I en enkel mening kan "aquatic organisms" definieras som levande väsen som lever och utvecklas i vattenmiljöer. Detta inkluderar både växter (till exempel alger och sjögräs) och djur (till exempel fiskar, blötdjur, kräftdjur och groddjur). Aquatic organisms kan vara marina (levande i saltvatten, till exempel i haven) eller ferska (levande i sötvatten, till exempel i sjöar, floder och vattendrag).
T-2-toksin är ett mycotoxin, eller svampgift, som produceras av vissa sorter av skimmelsvampar inom släktet Fusarium. Det kan förekomma i vissa grödor som vete, korn, råg och solrova under vissa väder- och förvaringsförhållanden. T-2-toksin är ett potentt neurotoxin och immunosuppressivt medel som kan orsaka allvarliga skador på djurs och människors hälsa. Symptomen på förgiftning kan variera beroende på dosen och exponeringstiden, men kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, feber och i allvarliga fall kan det leda till döden.
'Oceans and seas' are vast bodies of saltwater that cover about 71% of the Earth's surface, and they are interconnected as a single global ocean system, which is divided into several large basins, including the Pacific, Atlantic, Indian, Southern (Antarctic), and Arctic Oceans, each with distinct physical and biological characteristics.