Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.FårsjukdomarFårSverigeDjur på zoo: Djur som hålls i djurparker.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Arbetstillfredsställelse: Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.Arbetsbeskrivning: Beskrivning av tjänsteinnehåll, nödvändiga kvalifikationer, löneläge och övriga eventuella krav som en anställd förväntas uppfylla.Fluoresceiner: En grupp derivat av spiro(isobensofuran-1(3H),9'-(9H)xanten)-3-on. De används som färgämnen, som metallindikatorer och som fluorescerande markörer i immuntester.Buk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.Planeringsutskott inom hälso- och sjukvård: Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.Bukfett: Fettvävnad i bukhålan, såväl viskeralt som retroperitonealt. Det är det metaboliskt mest aktiva fettet i kroppen och lätt tillgängligt för lipolys. VeterinärerRabiesCertifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Bulimi: Episoder av omåttligt ätande i förening med rädsla för att inte kunna sluta äta, depressioner och självförakt. VeterinärmedicinRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. KardiotokografiKarbamazepin: Ett kramplösande medel som används för att dämpa grand malattacker och psykomotoriska eller fokala attacker. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men vissa effekter liknar dem hos fenytoin. Trots att den kemiska likheten är liten, är den tredimensionella strukturen likartad.Ketos: Ett tillstånd kännetecknat av onormalt höga halter av ketonkroppar i kroppsvävnader och -vätskor. Ketos är en komplikation av diabetes mellitus och svält.Antikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Hunger: Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.KöksredskapMatnings- och ätstörningar hos barn: Psykiska störningar förknippade med matning och ätande som vanligtvis kan fastställas tidigt i barndomen.SötningsmedelPrivatlivMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Genetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Datasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. ProteinbiosyntesKoroideremi: En missbildning bunden till X-kromosomen, kännetecknad av åderhinneatrofi och nedbrytning av näthinnans pigmentepitel, vilket leder till oförmåga till mörkerseende.UvealsjukdomarKromosomgång: Teknik för utforskning av okänd region på en kromosom. Tekniken används vanligtvis för att isolera det ställe (locus) som är av intresse och för vilket inget sökfragment finns, men som är knutet till en gen som har identifierats och klonats. Ett fragment med en känd gen väljs ut och används som sökfragment för att identifiera andra överlappande fragment med samma gen. Nukleotidsekvensen hos dessa fragment kan sedan bestämmas. Processen kan fortsätta hela kromosomlängden ut.Alkyl- och aryltransferaser: En något heterogen klass av enzymer som katalyserar överföringen av alkyler eller liknande grupper (utom metylgrupper). EC 2.5.