Förhållanden mellan individer av olika generationer. Häri ingår t ex kommunikation, omsorg, ansvarighet, lojalitet och även konflikter mellan besläktade eller icke-besläktade individer.
Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.
Barn, vars ena förälder eller båda föräldrar lider av någon organisk eller psykisk sjukdom eller beteendestörning. Studier i ämnet fokuserar oftast på barnet ur en social, beteendemässig eller psykolo gisk synpunkt, snarare än ur en genetisk.
Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.
Förhållandet mellan mor och barn.
Ett relationsmönster där en människa försöker finna en avsikt, mening eller orsak genom sitt förhållande med en annan (och beroende) människa.
Förhållandet mellan far och barn.
Barn som blivit vuxna eller myndiga.
Variation i hälsostatus till följd av olika orsaksfaktorer som varje ålderskohort i en population utsätts för allteftersom omgivning och samhälle förändras.
Upplärning och fostran av barn genom föräldrars eller fosterföräldrars försorg. Begreppet avser också fostran i olika samhällsformer, under olika ekonomiska villkor, hos olika etniska grupper osv.
Beteendemässiga, psykologiska och sociala förhållanden mellan familjens olika medlemmar.
En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.
Personer som som barn var offer för våld och misshandel, av antingen fysisk, sexuell eller psykisk art.
För en moder typiska beteendemönster.
Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.
Vård av barn i hemmet eller i någon vårdinrättning.
Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.
Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.
En autosomal, recessiv, ärftlig sjukdom med debut i barndomen, med degenerativa förändringar i ryggmärgen som typiskt patologiskt tecken. De kliniska yttringarna är ataxi, kraftig hålfot, talsvårigheter, krökt ryggrad (kyfoskolios), huvudskakningar, hjärtsvikt och muskelsvaghet, särskilt i benen. De flesta former av sjukdomstillståndet beror på en mutation i en gen på kromosom 9, vid q13, som kodar för mitokondrieproteinet frataxin.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.
En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar kutan leishmaniasis ("orientböld") i den gamla världen. Smittan överförs med sandmyggan Phlebotomus.
Huvudstad i Tyskland.
Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.