Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.
Pyrolys av organiskt material vid temperaturen för en väte-luftlåga så att jonmellanleden kan samlas, och det uppkomna jonflödet mätas med gaskromatografi.
Ett släkte av familjen Liliaceae innehållande antrakinonglykosider, såsom aloin-emodin eller aloe-emodin, vilka orsakar irritation i mag-tarmkanalen, laxering och njurskada. Har tidigare använts som l axeringsmedel och för behandling av dermatit.
Olja framställd ur majsplantan.
Förfarande för omvandling av en syra till ett alkyl- eller arylderivat. Oftast är det frågan om en reaktion mellan en syra och en alkohol, med spår av någon mineralsyra som katalysator, eller reaktion mellan en syraklorid och en alkohol. Förestring kan även åstadkommas genom enzymatisk verkan.
Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.
Röda blodkroppars förmåga att ändra form i trånga passager, som i mikrokärlsystemet.
Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.
Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.
Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.
Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.
Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.
Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.
Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.
En underfamilj under Muridae (råttdjur), bestående av flera släkten, inkl. Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones och Psammomys.
Fettsyror som är omättade i en position.
Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.
Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Ett växtsläkte (kardemumma) inom familjen Zingiberaceae. Växterna innehåller akuleatin D, beta-sitosterol och stigmasterol. Vissa arter har klassats om till Elettaria.
Flerårig ört, tillhörande familjen Boraginaceae, som används lokalt som sårläkande preparat. Den innehåller allantoin, karoten, essentiella oljor, glykosider, mucilago, harts, saponiner, tanniner, vitamin B12 och zink. Vallört innehåller också pyrrolizidinalkaloider och är levertoxisk vid förtäring. Latinskt namn är Symphytum officinale L.
En underklass broskfiskar som utgörs av hajar, rockor, slätrockor och sågfiskar. Dessa broskfiskar är rovdjur, som förlitar sig mer på sitt väl utvecklade luktsinne än på sin relativt svaga syn för att fånga sina byten.
Republik i
Halvsyntetisk cefalosporinanalog av bredspektrumtyp som verkar genom att hämma bakteriemembransyntesen. Det uppnår höga serumnivåer och utsöndras snabbt med urinen.
Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.
Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.
Ett tricykliskt, anorektiskt verkande medel som är obesläktat med och mindre giftigt än amfetamin, men med vissa liknande bieffekter. Det hämmar upptag av katekolaminer och blockerar bindning av kokain till den dopaminupptagande transportmolekylen.
Torkade rhizom och rötter av Piper methysticum, en växt som hör hemma i Oceanien och är känd för sina ångestdämpande och sedativa egenskaper. Omfattande bruk kan ge negativa effekter. Medlet innehåller alkaloider, laktoner, kawain, metysticin, mucilago, stärkelse och yangonin. Kava är även benämning på en besk brygd, gjord på växtens rötter.
En syra-basindikator som är färglös i syralösning, men som blir röd när lösningen blir alkalisk. Medicinskt används ämnet som laxermedel.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.