En typ av refraktiv hornhinnekirurgi för korrigering av myopi och astigmatism.
Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.
Ett kirurgiskt förfaringssätt att korrigera myopi genom att dra undan hornhinnans stroma. Med en mikrokeratom görs en lamellär dissektion i hornhinnan, varvid bildas en flik av intakt hornhinneepitel. Sedan fliken lyfts undan omformas det därunder liggande midstromat med hjälp av excimerlaser, och fliken kan läggas tillbaka i sitt ursprungliga läge.
Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.
Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.
Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.
Användning av laserteknik för att reducera eller forma om hornhinnan i syfte att korrigera brytningsfel i ögat, som t ex vid myopi eller astigmatism.
En kirurgisk teknik för korrigering av brytningsfel i ögat, så som myopi och astigmatism. Med den här metoden lyfts en flik av hornhinneepitelet upp och läggs åter på plats sedan en del av hornhinnans undre epitel avlägsnats med hjälp av laser. Fliken görs efter märkning av epitelet och behandling med utspädd alkohol.
Brytning av ljus genom ögats medier.
En glukokortikoid för behandling av allergiska eller inflammatoriska ögontillstånd, vanligtvis som ögondroppar. Medlet har även använts för lokal behandling av olika hudåkommor.
Ett kirurgiskt förfarande för behandling av myopi, genom anläggande av radiella snitt i ögats hornhinna för att platta ut den och därmed ändra brytningsegenskaperna.
Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).
Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.
Sjukdomar i ögats hornhinna.
Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.
En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.
Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.
Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.
Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.
Icke-inflammatorisk, vanligen dubbelsidig framträngning av ögats hornhinna, vars topp är förskjuten nedåt och mot näsan. Fenomenet uppträder oftast hos kvinnor i pubertetsålder. Orsaken är okänd, men ärftliga faktorer kan ligga bakom. Benämningen -konus avser konformen på hornhinnans framträngning.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.