Fot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.Fotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Diabetesfot: Fotsår som komplikation till diabetes. Diabetesfot, ofta med infektion, är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes och kan kräva sjukhusvård och kirurgiska ingrepp. Såren uppstår sannolikt som en följd av neuropatier och kärlproblem.Fotmissbildningar, förvärvade: Förvrängning eller missbildning av foten eller någon del av den till följd av olyckshändelse eller sjukdom efter födseln.Fotsår: Sår i huden på foten, ofta åtföljt av inflammation. Såret kan infekteras eller leda till nekros och förknippas ofta med diabetes eller spetälska.Fotskador: Ospecificerade skador på foten.Fotmissbildningar: Förändringar av eller avvikelser från fotens normala form och storlek.Fotben: Fotens ben utgörs av ossa tarsalia (ankelbenen), ossa metatarsalia (mellanfotsbenen) och phalanges (tåbenen, falangerna). Ankeln består av sju ben: calcaneus (hälbenet), talus (språngbenet), os cuboideum (tärningsbenet), os naviculare (båtbenet), samt os cuneiforme mediale, intermedium och laterale (inre, mellersta och yttre kilbenen). Ossa metatarsalia är fem till antalet, numrerade inifrån och utåt. I varje fot finns 14 falanger, två i stortån och tre i de övriga fyra tårna.Fotleder: Lederna från ankeln till tårna. Dessa omfattar ankelleden, tarsallederna, metatarsofalangeallederna och tålederna.Fotmissbildningar, medfödda: Förändring av eller avvikelse från fotens normala form och storlek som uppkommit före eller i samband med födseln.Höstblåsor: En lindrig, men mycket smittsam, virusinfektion hos barn, kännetecknad av blåsor i munnen och på händer och fötter. Infektionen förorsakas av coxsackievirus A.Fotdermatoser: Ospecificerade hudsjukdomar i fötterna.Plattfot: Tillstånd som kännetecknas av att fotvalvet sjunkit.Klumpfot: Medfödd missbildning eller felställning av foten, som är nedåtböjd och inåtvriden. Syn. klubbfot.SkorFoot OrthosesFotvristben: De sju ben som bildar fotvristen (tarsus), nämligen hälbenet, språngbenet, tärningsbenet, båtbenet, samt inre, mellersta och yttre kilbenen.Framfot hos människa: Den främre delen av foten, omfattande mellanfotsbenen (metatarsalbenen) och tåbenen (falangerna).Ledsjukdom, neurogen: Kronisk, fortskridande nedbrytning av en leds belastade del, med besynnerliga hypertrofiska förändringar av angränsande delar. Degenereringen är förmodligen en komplikation till en rad neurologiska st örningar, isynnerhet tabes dorsalis (ryggmärgsförtvining) med känselbortfall, vilket leder till avslappning av ledstödet och därmed instabilitet i leden.Klövröta: En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.OrtoserTarsallederFotvård: En specialitet inriktad på diagnos och behandling av fotsjukdomar och -skador samt anatomiska defekter hos foten.TårHallux valgus: Tillstånd där stortån är vriden i sidled mot den andra tån, varvid den deformerade och utstickande metatarsofalangealleden täcks av valkar, slemsäck eller bunio.Mellanfot: Den del av foten som utgörs av partiet mellan fotvristen och tårna.Metatarsalben: Mellanfotens fem långa ben, som bildar leder med fotvristbenen upptill och tårnas falangealben nederst.Gång: Sättet att gå.Immersionsfot: Skada på fötterna sedan de utsatts för vatten eller fukt under lång tid. Vistelse i varmt vatten i två dygn eller mer leder till tropisk immersionsfot, vanligt förekommande bland amerikanska soldater under kriget i Vietnam. Skyttegravsfot var resultatet av längre tids vistelse i skyttegravarnas kalla vatten under första världskriget.Fotled: Leden mellan foten och nedre delen av benet, bestående av facies articularis inferior och malleolaris tibiae, facies articularis malleolaris fibulae, malleolus medialis (inre fotknölen), malleolus lat eralis (yttre fotknölen) och trochlea tali (språngbenets övre ledyta).PronationMetatarsofalangealled: Leden mellan ett mellanfotsben och ett tåben.Vrist: Den kroppsdel där benet och foten möts. Syn. ankel; fotled.Diabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.Amputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Hälben: Det största av vristbenen (tarsalbenen). Det sitter i den lägre och bakre häldelen av foten.Handmissbildningar, medfödda: Avvikelser från normal form eller storlek med missbildning av handen som följd, som uppkommit vid eller före födseln.Biomechanical PhenomenaStortåSprångbenHammartå: Ett tillstånd med en rad samhörande symtom och ledförändringar i fotens småtår och metatarsofalangealleder. Syndromet kan omfatta något eller samtliga följande yttringar: hammartå, klotå, dropptå, överlappande lilltå, exostos (bensporre), hyperostos (benförtjockning), liktornsbildning eller sammandragen tå.Fascit, plantar: Inflammation i fotsulans bindvävsskikt, vilket ger upphov till smärtande häl. Fotsulans bindvävshinna (aponeurosis plantaris) består av band av fibrös vävnad som sträcker sig från hälens senfästen till tårna. Orsaken till inflammationen är oklar, men kan ha samband med en biomekanisk obalans. Trots att inflammationen ofta uppträder tillsammans med hälsporre, tycks de inte ha gemensam orsak.SubtalarledHälStödförband: Täckande stödförband av glasfiber, plast eller gipsbandage för skydd och immobilisering av olika kroppsdelar vid frakturer, dislokationer och infekterade sår. Förband av glasfiber eller plast är lätta re, mer strålningsgenomsläppliga, motståndskraftigare mot fukt och flexiblare än gipsförband. Syn. gipsförband.Enterovirus A, humant: En art av Enterovirus som infekterar människor och omfattar 10 serotyper, de flesta coxsackievirus.TryckGångstörningar, neurologiska: Onormal gång som beror på funktionsstörningar i nervsystemet. Gångstörningarna kan bero på ett antal sjukdomar som påverkar motorisk kontroll, sensorisk feedback och muskelstyrka, som t ex CNS-sjukdomar, sjukdomar i det perifera nervsystemet, neuromuskulära sjukdomar eller muskelsjukdomar.Förhårdnader: Lokal hyperplasi (vävnadstillväxt) i epidermis hornskikt till följd av tryck eller gnidning. Syn. valkar.TåledBen: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.SupinationHästfot: Fot med nedåtböjd fotsula. Syn. spetsfot; pes equinus.Steloperation av led: Kirurgisk fixering av en led på ett sätt som leder till sammanväxning av ledytorna.Fotledsskador: Skador på fotleden, oftast orsakade av yttre våld eller onormal belastning.SentransfereringPodocyterKonstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.HandKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.PeronealnervOsteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.Fotsvamp: Kliande hudåkomma på fötterna, orsakad av Trichophytom rubrum, T. mentagrophytes eller Epidermophyton floccosum.Hydra: Ett släkte sötvattenspolyper av familjen Hydridae, ordningen Hydroida och klassen Hydrozoa. De är särskilt intressanta pga sin komplexa uppbyggnad och därför att de vuxna djurens organisation påminner om högre djurarters gastrula (embryosäck).Förflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Metatarsalgi: Smärta i mellanfoten. Den kan vara lokaliserad till mellanfotsbenen, metatarsofalangealleden och/eller tarsallederna.Hov och kloKallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.