Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.
De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.
Sådan personal som deltar i forskning.
Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.
Tiden från 1801 till 1900.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.
Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.
Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.
Förfarandet vid ansökan om anställning. Hit räknas både skriven platsansökan och personlig anställningsintervju.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.
En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
En art av Cardiovirus omfattande tre stammar: Theilers musencefalomyelitvirus, Vilyuisk-encefalomyelitvirus hos människa och råttencefalomyelitvirus.
Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.
Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.
Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.
Skriftligt, juridiskt bindande avtal mellan två eller fler parter. Det kan även användas för att definiera förhållandet mellan vårdgivare och patient.
Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.
Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.
Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.
Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
Matematiska eller statistiska metoder för beslutsstöd. Sådana används ofta vid medicinskt beslutsfattande.