Formell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.Informell social kontroll: Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.Riktlinjer för social kontrollFientlighet: Avog inställning till och önskan att tillfoga en annan människa eller grupp skada.Social miljöSocialt beteendeSocialt stödSocial isoleringLibyen: Stat i norra Afrika, gränsande till Medelhavet. Väster om Libyen ligger Tunisien och Algeriet, i öster Egypten. Landets yta är 1 759 540 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Tripoli.Hasardspel: Spelformer där utgången är slumpmässig och deltagandet oftast innebär ett risktagande i form av penninginsats.Araber: Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Södra Afrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.United States Environmental Protection AgencyMellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.SäkerhetsåtgärderDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Lettland: Republik i TransportSverigeBulgarien: Republik i sydöstra Europa. Landets yta är 111 000 km2 och folkmängden knappt 9 miljoner invånare. Sofia är huvudstad, och bulgariska är officiellt språk.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Förstärkning (Psykologi)Heroinberoende: Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.DenguevaccinerFörstärkningsschemaMakar: Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.Helbrägdagörelse genom tron: Utnyttjande av tro och andliga medel för att bota sjukdom.Persuasive CommunicationHome Health NursingSocial omsorgOffentlig sektorAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Barnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.Social ParticipationFunktionshindrade barn: Barn med psykiska eller fysiska handikapp som inverkar på det dagliga livet och som kan kräva anpassningsåtgärder.PatientinflytandeBarns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".Konsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Skogsbruk: Vetenskapen om odling och vård av skog.TräTrädSemliki forestvirusStatsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Bindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.NazismTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.MaleaterSTAT3-transkriptionsfaktorvon Willebrands faktorHeterogent kärnribonukleoprotein D: Ett heterogent kärnribonukleoprotein med specificitet för Au-rika element i 3'-området hos mRNA, som möjligen spelar en roll för RNA-stabiliteten. Ett flertal isoformer av proteinet förekommer, pga alternativ spjälkning av mRNA.Arylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.