Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.TrafikbullerFlygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.FlygolyckorFlygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.AirportsPyrethrumDyssomnia: En bred kategori sömnstörningar, omfattande både hypersomni och sömnlöshet. De tre huvudsakliga underindelningarna kan beskrivas som inneboende störningar (beroende på kroppsegna omständigheter), yttre störningar (beroende på förhållenden i omgivningen eller sjukdom), samt dygnsrytmstörningar.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.TritolylfosfaterResorMetanklorfluorkarbonater: Olika former av halogenerat metan, med en eller flera klor- och fluoratomer i molekylen. De vanligaste är Freon 11, Freon 12 och Freon 22.Motorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.Brännoljor: Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.Mikro-elektromekaniska system: En typ av apparater med både elektriska och mekaniska delar som har åtminstone någon dimension i ett mikrometerintervall (mellan 1 mikrometer och 1 millimeter). Hit hör sensorer, manöverdon, mikrokanaler och mikropumpar.Arabien: Den arabiska halvön är belägen i södra Främre Asien mellan Röda havet och Persiska viken. Med sina 2,4 miljoner km2 är den en av världens största halvöar. Kungariket Saudiarabien utgör större delen av halvön. Andra länder är Yemen, Oman, Bahrain, Qatar och Kuwait.Gravitation: Den acceleration som är resultatet av dragningskraften mellan två massor och vars storlek är omvänt proprtionell mot kvadraten av avståndet mellan massornas tyngdpunkter. Gravitationen är den kraft som får föremål nära ytan på jorden, månen eller någon planet att falla mot ytan.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.