Fisksjukdomar: Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Fiskoljor: Oljor, rika på omättade fettarter, som utvinns ur fiskar eller fiskdelar, särskilt levern. Fiskleveroljor är vanligtvis rika på A-vitamin. Oljorna används som näringstillskott, i tvål och rengöringsmedel, som ytskyddsmedel, och som basråvara i andra livsmedelsprodukter.Fiskprodukter: Livsmedelsprodukter framställda av fisk.Fiskproteiner: Proteiner från olika fiskarter.Micrococcaceae: En familj bakterier som omfattar allt från fritt levande och saprofytiska organismer till parasitära och sjukdomsalstrande.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Lax: Fiskarter av släktena Oncorhynchus och Salmo i familjen Salmonidae. De är anadroma lekfiskar som förekommer längs kusterna i såväl Nordatlanten som Stilla havet. Laxen är eftertraktad bland sportfiskare för sin kampvilja och är dessutom en utsökt matfisk.SalmonidaeNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Fiskerier: Fiskodlingsanläggningar.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.BivalviaAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Mollusca: Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Abborrar: En allmän benämning på fiskar tillhörande familjen Percidae och ordningen Perciformes. Perca fluviatilis är vanlig abborre.Dracunculoidea: En stor familj nematoder tillhörande underordningen Camallanina. Organismerna har en svagt utvecklad munhåla och rudimentär matstrupe och tarm.Spirurida-infektionerLuftsäckar: Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.Esocidae: En familj sötvattenfiskar tillhörande ordningen Esociformes som omfattar gäddfiskarna och lever på norra halvklotet. Det finns ett släkte (Esox) med fem arter.NordamerikaSverigeIrlandArtsspecificitetRyggradsdjurDjurskyddskommitteerIsavirus: Ett släkte av familjen Orthomyxoviridae med en enda art, smittsam laxanemivirus.Salmo salarNew BrunswickOrthomyxoviridaeOrthomyxoviridaeinfektionerDjursjukdomarVeterinärmedicinVeterinärerLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.VeterinärkirurgiKlövröta: En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.FästingarOncorhynchus kisutchSmittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.SmittskyddHavsodling: Odling av vattenlevande djurarter.Delfimetoden: Ett frågeformulär som besvaras av en panel av experter oberoende av varandra och som genom att upprepas ger deltagarna möjlighet att ompröva sina svar. Enkäterna sammanställs av för deltagarna anonyma intervjuare och ligger till grund för konsensusbedömningar.RhabdoviridaeSmittsam hematopoetisk nekrosvirus: Typarten av Novirhabdovirus, i familjen Rhabdoviridae. Viruset är en vanlig patogen hos laxfiskar.RabdoviridaeinfektionerFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Oncorhynchus mykissKrig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.KatastroferBiståndsarbeteAltruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Katastrofberedskap: Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.