Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Estland: Republik i SkandinavienBaltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.RegisterLettland: Republik i Litauen: Republik i Grundareffekt: Ett fenomen som uppträder när en liten grupp inom en population förvandlas till en isolerad enhet (grundargrupp). Undergruppens genpool innehåller bara en bråkdel av den ursprungliga populationens genetiska mångfald, vilket leder till ökad förekomst av vissa sjukdomar i gruppen, särskilt sådana som är autosomalt recessiva.RiskfaktorerSverigeKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Hälso- och miljöfarliga ämnenMarinbiologiLäkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.Introduced SpeciesEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.SaltvattenJurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.StuderandeModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSignalomvandlingMoskvaSovjetunionenEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.SocialismFörsvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Influensa A-virus, subtyp H2N2MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.FleomycinMedicin i konstenBleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Costa Rica: Stat i Centralamerika, gränsande till Nicaragua och Panama, Karibiska havet och Stilla havet. Ytan är 51 100 km2, och folkmängden 3,6 miljoner invånare. Huvudstaden heter San José.Inkomstskatt: Skatt på en individs, organisations eller företags nettoinkomster.YrkeskorporationerInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Genprodukter, tax: Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.Personlig autonomiYrkesautonomiVirusintegrationSkabbkvalsterSkabbHälsoinformationSocial MediaUpphovsrätt: Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.Filippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.TransportTillgång till information: Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.Författarskap: Skrivarsyssla, litterärt skapande. Också en författares samlade litterära produktion.Publicering