FilodendronArum: Ett växtsläkte (munkhätta) inom familjen Araceae. Namnet härrör från arabiskans ar (eld) och syftar på den brännande saften. Blomman är hölsterformad.Informationstjänster: Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtbladVäxtproteinerVäxtrötterLäkemedelsinformation: Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Alocasia46, XX Disorders of Sex DevelopmentFärgVårdhemBlommor: Växters fortplantningsorgan.Medicinskt bistånd, internationellt: Besök av en grupp läkare till ett främmande land i avsikt att där genomföra tidsbegränsade specialstudier eller insastser. Begreppet får inte förväxlas med "Mission och missionärer", som avser permanenta medicinska inrättningar och personal tillhörande religiösa organisationer.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Inhalation: Inandning.DataspelMission och missionärer: Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.PrimulaRiddarsporreSenecioRododendronCatharanthusYuccaAmaranthusHemsjukvård: Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.Homes for the Aged: Inrättningar för långtidsvård för äldre, med övervakning, hjälp med dagliga aktiviteter och, vid behov, sjukvård.Hemsjukvårdsföretag: Offentligt finansierade eller privata organisationer som direkt eller genom avtal med andra organisationer bedriver sjukvård hemma hos patienter.HemolycksfallSjukhusansluten hemsjukvård: Sjukhusbaserade hemsjukvårdstjänster, som t ex omvårdnad, behandling och vårdrelaterad hemtjänst.Hemodialys i hemmetEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).ArbetarskyddHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.VärldhälsoorganisationenLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Bad: Alla aspekter av kroppstvätt med kroppen nedsänkt i badmediet, båda för den personliga hygienens skull och av medicinska skäl.VäxtextraktAmygdalin: ((6-O-beta-D-glukopyranosyl-beta-D-glukopyranosyl)oxy)-benzenacetonitril. En cyanogen glykosid som finns i frön av Rosaceae (rosenbuskar). Substansen har använts med tvivelaktigt resultat i cancerkemo terapi.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.KärnfysikProtein-Arginine N-MethyltransferasesBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.TetrazolerAngiotensin II-typ 1-receptorblockerareTorque teno virus