Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.
Ett släkte (repen) gräsarter av familjen Graminae (Poaceae) som används som kreaturfoder. De kan hysa ett flertal svampaarter och andra parasiter som är giftiga för boskap och människor och innehålla allergena ämnen, särskilt i pollen. De vanligaste arterna är L. perenne, L. multiflorum och L. rigidum. I Sverige är fyra arter kända: dårrepe (L. temulentum), engelskt rajgräs (L. perenne), italienskt rajgräs (L. multiflorum) och linrepe (L. remotum). Dårrepe är giftig och ger upphov till yrsel och illamående.
En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.
Ett släkte mitosporsvampar med många ascomycetteleomorfer. Cefalosporiner kommer från detta släkte.
Ett växtsläkte (ullsliden) tillhörande familjen Polygonaceae.
En svampordning i fylet Ascomycota som omfattar ett antal arter och lever som parasiter på högre växter, insekter eller svampar. Andra arter är saprofyter.
Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.
Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.
Ett växtsläkte (svingelgräs) i familjen Poaceae (gräs). Vanligast i Sverige är fårsvingel och rödsvingel.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Baljväxterna Cassia senna L. (C. acutifolia) och Cassia angustifolia, vilka innehåller antrakinoner som nyttjas som laxermedel.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Ett släkte i familjen tallväxter, ordning Pinales, klass Pinopsida, division barrväxter.
En familj av tvåhjärtbladiga örtväxter, omfattande ca 400 släkten med ca 3000 arter. Hit hör ett stort antal betydelsefulla kulturväxter, t ex vitkål, blomkål, broccoli och andra arter av kål (Brassica), senapsväxter, oljeväxter (raps och rybs) och rädisor. Andra välkända växter är backtrav och grustrav (Arabidopsis). Syn. kålväxter; Cruciferae.
En växtfamilj (inkl. blek helikonia, papegojhelikonia, krabbklo m fl) inom ordningen Zingiberales, underklassen Zingiberidae och klassen Liliopsida.
Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.
Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.
Ett cyklohexanonderivat som används som narkosmedel. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men ketamin har förmåga att blockera NMDA-receptorer och kan interagera med sigmareceptorer.
Ett bredspektrumpreparat mot svamp som används i höga doser under lång tid, särskilt hos patienter med nedsatt immunitet.
En referensbok bestående av en, oftast, alfabetisk förteckning av ord, med upplysning om form, uttal, etymologi, grammatik och betydelse. En språkordbok är oftast en alfabetisk lista av ord i ett språk med motsvarande ord i ett annat språk. En fackordbok inom t ex medicin och vetenskap är en mer eller mindre uttömmande lista över vedertagen terminologi och namn och uttryck inom ett speciellt område.
I strikt mening, hörbara frekvenser. Dock kan även infraljud och ultraljud räknas hit.
Förmåga att avgöra en ljudkällas position.
Ljuden som hörs från hjärtregionen och som framkallas av det arbetande hjärtat. Fyra distinkta ljud kan urskiljas: ett i början av systole, när förmaks- och kammarklaffarna slår ihop; nästa uppstår när aorta- och pulmonalisklaffarna sluts; det tredja framkallas när flödet från förmaken får kammarväggarna att vibrera; och det fjärde framkallas av förmakssammandragning och kammarutfyllnad.
Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.
Ett växtsläkte (ögontröster) inom familjen Scrophulariaceae. Växterna är halvparasiter. De vanligaste arterna i Sverige är ögontröst, grå ögontröst och fjällögontröst.
Ett växtsläkte (måror) i familjen Rubiaceae. Bland kända arter i Sverige kan nämnas gulmåra (G. verum), vitmåra (G. boreale) och backmåra (G. suecicum).
Ett växtsläkte (vialer) inom familjen Fabaceae som vid förtäring ger förgiftning (latyrism).