Ett centralstimulerande och sympatomimetiskt medel med verkan och användningsområden som dextroamfetamin. Det har mest använts för behandling av fetma.
Preparat som används för att minska matlusten.
Medel med central verkan som både blockerar serotoninupptag och framkallar transportförmedlat frisättande av serotonin.
Preparat som främjar ökad energiförbrukning och viktminskning genom nervsignal- och kemisk reglering. Betaadrenerga och serotoninerga läkemedel har använts experimentellt mot övervikt hos patienter med icke-insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM).
Ett sympatomimetiskt medel med i huvudsak indirekt effekt på adrenerga receptorer. Det används för att upprätthålla blodtrycket vid lågt blodtryck, t ex efter ryggmärgsbedövning. Trots att den centralstimulerande verkan av mefentermin är mycket svagare än amfetaminets, kan dess bruk leda till amfetaminlikande beroende.
S-isomeren av fenfluramin. Den är en serotoninagonist som används som bantningspreparat (aptitnedsättande). Till skillnad från fenfluramin har det ingen katekolaminagonistverkan.
Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.
Derivat av ättiksyra med en eller fler fluoratomer. De är nästan luktfria, svårupptäckta och mycket stabila. Syran i sig, liksom derivaten som bryts ned till syra i kroppen, är mycket giftiga, med fördröjd, konvulsiv verkan.
Ett kolhydrat i söta frukter och honung som är lösligt i vatten, alkohol eller eter. Det används som konserveringsmedel och i infusionsvätska för parenteral näringstillförsel (dropp).
Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.
En brännbar, giftg gas med tydlig lukt av ruttet ägg. Den används inom kemisk industri och metallurgi, och som analytiskt reagensmedel.
En värmealstrande form av fettvävnad hos nyfödda individer av många arter, inklusive människan, samt hos däggdjur i ide. Vävnaden förmår snabbt frigöra energi och tycks vara av betydelse för bibehålla nde av kroppstemperaturen omedelbart efter födelsen eller uppvaknandet ur vintersömnen.
Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.
De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
Ett frågeformulär som besvaras av en panel av experter oberoende av varandra och som genom att upprepas ger deltagarna möjlighet att ompröva sina svar. Enkäterna sammanställs av för deltagarna anonyma intervjuare och ligger till grund för konsensusbedömningar.
Hälso- och sjukvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.
Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.
Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.
Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.
Inflammation i struphuvudet. Vanliga tecken är torrhet och ömhet i halsen, sväljningsbesvär, hosta och heshet.
Ett rike inom domänen Archaea (arkéer), bestående av termofila, acidofila (dvs sådana som trivs i varma, sura miljöer) och svavelberoende organismer. De två ordningarna är Sulfolobales och Thermoproteales.
Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.
Ringmaskar (annelider) av klassen Hirudinea. Några arter, de blodsugande, kan tillfälligtvis uppträda som parasiter på djur, inkl. människan. Medicinska iglar (Hirudo medicinalis) har använts för åderlåtning sedan antiken.
Tvekamp, i vilken kombattanterna använder knytnävarna.