Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.
Provins i Kanada, belägen mellan Saskatchewan och Ontario och gränsande till Nunavut i norr. Provinsen domineras av prärie- och sjölandskap. Ytan är 647 797 km2, och folkmängden 1 148 401 invånare (folkräkningen 2006). Huvudstad är Winnipeg.
Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)
En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.
Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.
Samlingsbenämning på ett flertal etniska folkgrupper (inuit m fl) som främst lever i arktiska och subarktiska områden.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.
Tiden från 1901 till 2000.
Alberta. En av Kanadas västliga provinser, belägen mellan British Columbia och Saskatchewan, med ca 2,5 miljoner invånare och en yta av 661 185 kvadratkilometer. Huvudstad är Edmonton.
Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.
Plötslig, tillfällig värmekänsla som kan upplevas av kvinnor i menopausen.
Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.
Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.
Republik i ögruppen Stora Antillerna i Västindien. Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola. Ytan är 27 750 km2, och folkmängden uppgår till drygt 7,6 miljoner invånare (2004). Huvudstad är Port-au-Prince.
Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.
Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.
Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.
Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.
Den centrala myndigheten i USA för kontroll och förebyggande av sjukdomar i samhället.
Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.
Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.
Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.
Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.
Tiden från 1801 till 1900.
Målangivelser för utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster inom de olika hälsovårdsmyndigheternas områden (i USA; författning 93-641), i enlighet med nationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdsplanering.
Befolkning på landsbygden.
Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.
Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.
Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.
Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.
Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.
Ett kumarinderivat med östrogen verkan som förekommer naturligt i foderväxter.
Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.
Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.
Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.
De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.
Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
Det landområde som utgör förbindelsen mellan Nord- och Sydamerika, geografiskt begränsat till området mellan sydöstra Mexiko och nordvästra Colombia. Ibland avses med Centralamerika en politisk enhet, bestående av Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala och Nicaragua.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.
De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Period av fysiologiska, endokrina och kroppsliga, och psykologiska förändringar i samband med att äggstocksfunktionen upphör hos kvinnan. Sådana förändringar kan även ses i samband med avtagande sexue ll aktivitet hos mannen. Syn. klimakterium.
Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.
Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.
Tiden från 2001 till 2100.
Havs- och landområdena vid och omkring nordpolen. Hit hör norra Alaska, Franklin District i Kanada, större delen av Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, Novaja Zemlja och norra Sibirien.
Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.
Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.
Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Alla dödsfall i en given population.
Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.
Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Distribution av information.
Ett tal, baserat på känd statistik, som anger det antal år som en människa av viss ålder rimligen kan förväntas leva.
Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.
Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.
Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.
En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.
Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.
Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.
Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.
Besök av en grupp läkare till ett främmande land i avsikt att där genomföra tidsbegränsade specialstudier eller insastser. Begreppet får inte förväxlas med "Mission och missionärer", som avser permanenta medicinska inrättningar och personal tillhörande religiösa organisationer.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.
En monoteistisk religion förkunnad av profeten Mohammed, med Allah som gud.
Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.
Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.
Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.
Ett beteende som innebär att ens handlingar kan medföra fara eller skada för en själv eller andra.
Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.
Proteiner som kontrollerar celldelningscykeln. Denna proteinfamilj omfattar ett stort antal klasser, inklusive cyklinberoende kinaser, mitogenaktiverade kinaser, cykliner och fosfoproteinfosfataser, s amt deras förmodade substrat, så som kromatinassocierade proteiner, cytoskelettproteiner och transkriptionsfaktorer.
Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.
En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.
Personer med akademisk eller specialistutbildning från andra länder än det, i vilket de är verksamma. För läkare med utländsk examen finns särskilt uppslag.
En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.
Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.
En ideell förening som verkar för förebyggande och behandling av cancer genom utbildning och forskning.
Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.
Mobila inrättningar som tillhandahåller diagnos- och behandlingstjänster för samhället.
En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.
Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.
Republik i Medelhavet, söder om Sicilien, bestående av en ögupp. De tre största, och bebodda, öarna är Malta, Gozo och Comino. Malta blev medlem i EU 2004. Ytan är 316 km2, och folkmängden ca 402 000 invånare (2007). Huvudstad är Valletta.
Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.
Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.
De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.
Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.
Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.