Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Sjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.Försäkringsskydd: De ersättningar som omfattas av ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag.Försäkring: Avtal mellan två parter, där den ena förbinder sig att hålla den andra skadefri eller garanterar ersättning av förlust mot erläggande av en fastställd premie eller avgift.Sjukförsäkring, långtidssjukvård: Försäkring som täcker kostnaderna för långtidsvård i hemmet eller på vårdhem.Livförsäkring: Försäkring som tillförsäkrar förmånstagare ett bestämt belopp efter försäkringstagarens död.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Olycksfallsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för fysisk skada till följd av oundvikliga olycksfall.Ansvarsförsäkring: Försäkring mot kostnader till följd av ansvar för skador tillfogade annan person eller annans egendom.SverigeArbetarskyddArbetsplatsRadiovågorAtractylodesPersiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.Lettland: Republik i Helsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.FördomarMindfulnessMeditation: Ett medvetandetillstånd där individen utesluter yttre stimuli från medvetandet, så att tanken kan fokusera på en enda sak och skapa ett tillstånd av avkoppling och befrielse från stress. Det finns en rad tekniker för att rensa tankarna från stressande, yttre störningar. Hit hör även meditationsterapi.Mind-Body Relations, MetaphysicalKoproporfyrinogenoxidas: Ett enzym aktivt i hembiosyntesen. Det katalyserar den oxiderande dekarboxyleringen av koproporfyrinogen III till protoporfyrinogen III genom konvertering av två propionsyragrupper till två vinylgrupper. Enzymet är verksamt såväl under aeroba som anaeroba förhållanden. EC 1.3.3.3.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.Samvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.Postural jämvikt: Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Frihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.Vägran att behandlaVeneriska tumörer hos djurKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Katepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.KläderAminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.Sällsynta jordartsmetaller: En grupp grundämnen som innehåller skandium, yttrium och lantanoiderna. Den historiska bakgrunden till namnet jordartsmetaller är att de inte påvisades i sin rena form, utan som oxider. De var dessutom mycket svåra att renframställa. Trots benämningen "sällsynta" utgör de tillsammans ca 25% av alla metaller i jordskorpan. Många har fått sina namn efter den första fyndplatsen, Ytterby på Resarö i Uppland.NäthinneartärBegravning: En oftast ceremoniell eller rituell akt, som innebär det slutgiltiga omhändertagandet av en avliden, genom gravsättning i jord, placering i gravkammare, gravsätting till sjös eller kremering. Begravni ngstraditionerna är uråldriga och tvärkulturella.Rhizobium leguminosarumRNA, transfer, ValAbies: Ett släkte i familjen tallväxter, ordning Pinales, klass Pinopsida, division barrväxter.PersonlighetsstörningarFlygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.Jordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.Gränspsykos: En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.PersonlighetSjuksköterskorPravastatinOmdöme: Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.Melissa: Ett växtsläkte (melissor) av familjen Lamiaceae. I Sverige förekommer arten citronmeliss.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Självmord