Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).
En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.
Medlemmar av klassen Arachnida, särskilt spindlar, skorpioner, kvalster och fästingar, som sprider smittsamma mikroorganismer från en värd till en annan eller från omgivningen till en levande värd.
Ett släkte av fästingar inom familjen Ixodidae med stor utbredning, varav en del infekterar människor och andra däggdjur. Flera av dem överför sjukdomar såsom tularemi, Rocky Mountain-fläckfeber, Coloradofästingfeber och anaplasmos.
Infektionssjukdom orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi, som huvudsakligen överförs av fästingarna Ixodes dammini och pacificus i Amerika och Ixodes ricinis i Europa. Sjukdomen kännetecknas av hudsymtom såväl i tidigt som sent stadium, påverkan på nervsystemet, hjärtat, ögonen och lederna i varierande grad. Sjukdomen gick tidigare under namnet Lymeartrit och påvisades första gången vid Old Lyme i Connecticut.
Andra leddjur (artropoder) än insekter och spindeldjur som överför smittsamma mikroorganismer från ett värddjur till ett annat eller från omgivningen till en levande värd.
Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.
Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburen encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA. Syn. TBE.
En undergrupp av släktet Flavivirus som ger upphov till hjärninflammation och blödarfeber, och som finns i
En bakterie tillhörande Borrelia burgdorferigruppen. Den ger upphov till borrelios (även kallad Lyme disease).
Medicinsk specialitet inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling.
Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Borrelia.