FästingarFästinginfestationerIxodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).Ixodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.Smittspridande spindeldjur: Medlemmar av klassen Arachnida, särskilt spindlar, skorpioner, kvalster och fästingar, som sprider smittsamma mikroorganismer från en värd till en annan eller från omgivningen till en levande värd.FästingkontrollNymfDermacentor: Ett släkte av fästingar inom familjen Ixodidae med stor utbredning, varav en del infekterar människor och andra däggdjur. Flera av dem överför sjukdomar såsom tularemi, Rocky Mountain-fläckfeber, Coloradofästingfeber och anaplasmos.RhipicephalusFästingburna sjukdomarFästingparalysRickettsiaLyme-sjukdom: Infektionssjukdom orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi, som huvudsakligen överförs av fästingarna Ixodes dammini och pacificus i Amerika och Ixodes ricinis i Europa. Sjukdomen kännetecknas av hudsymtom såväl i tidigt som sent stadium, påverkan på nervsystemet, hjärtat, ögonen och lederna i varierande grad. Sjukdomen gick tidigare under namnet Lymeartrit och påvisades första gången vid Old Lyme i Connecticut.Rhipicephalus sanguineusOrnithodorosBorrelia: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, spiralformade bakterier med flera arter som kan framkalla återkommande feber hos människor och djur.Anaplasma phagocytophilumTick BitesBorrelia burgdorferi: En bakterie tillhörande Borrelia burgdorferigruppen. Den ger upphov till borrelios (även kallad Lyme disease).Borrelia burgdorferi-gruppen: Gramnegativa, spiralformade bakterier tillhörande Borreliasläktet som ger upphov till infektionssjukdomen borrelios (Lyme disease). Gruppen innehåller ett flertal specifika arter, så som B. afzelii, B. garinii och den egentliga B. burgdorferi. Dessa spiroketer överförs vanligen via fästingar av släktet Ixodes.ArgasidaeHjärninflammation, fästingburen: Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburen encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA. Syn. TBE.Bett och stickAcaricidesEhrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.RickettsiainfektionerEncefalitvirus, fästingburen: En undergrupp av släktet Flavivirus som ger upphov till hjärninflammation och blödarfeber, och som finns i Coloradofästingfebervirus: En art av Reovirus som överförs av fästingen Dermacentor andersonii och som ger upphov till feber, frossa, värk och kräkningar. Det förekommer i nordvästra USA, utom längs Stillahavskusten.Ehrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.SpottkörtlarBabesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ektoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Arthropod ProteinsColoradofästingfeber: Febersjukdom, kännetecknad av frossa, värk, kräkningar, leukopeni och ibland hjärninflammation. Den orsakas av det fästingburna Coloradofeberviruset, ett reovirus som överförs med fästingen Dermacentor andersonii.Anaplasma: Ett släkte gramnegativa bakterier, som är obligata parasiter hos ryggradsdjur. De sprids med artropoder till idisslare. Anaplasma marginale orsakar bovin anaplasmos.Borreliainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Borrelia.FästingtoxikoserAnaplasmataceae: En familj bakterier som angriper röda blodkroppar och orsakar svåra sjukdomar hos djur.ArgasSjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Salivproteiner och peptiderAnaplasmos: En sjukdom hos kreatur orsakad av att bakterier av släktet Anaplasma parasiterar på de röda blodkropparna.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Hjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Babesia microtiPeromyscusKlippiga bergen-fläckfeber: Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.PolymeraskedjereaktionBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Ehrlichia chaffeensis: En art av gramnegativa bakterier (rickettsior) som orsakar ehrlichios hos människor. Den upptäcktes första gången hos patienter vid Fort Chaffee i Arkansas, USA.Relapsing FeverGnagare: En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.Insektsbett och insektsstick: Bett och stick orsakade av insekter.Anaplasma marginaleSpirochaetalesBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.PolenFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.GnagarsjukdomarMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Rickettsia rickettsiiSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Anaplasmaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Anaplasmata ceae.Hemorragisk feber, Krim: En mycket allvarlig och ofta dödlig infektionssjukdom hos människa, orsakad av Krim-Kongoblödarfeberviruset.Blödarfebervirus, Krim-Kongo: En art av Nairovirus i familjen Bunyaviridae. Viruset överförs huvudsakligen av fästingar och orsakar svår, och ofta dödlig, sjukdom hos människor.