FärgFärguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.Färguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.FärguppfattningstesterFärgultraljudFärgblindhet: Mer eller mindre nedsatt förmåga att urskilja färgnyanser. Störningen kan uppkomma till följd av sjukdomar i näthinnan som påverkar tapparna eller vara ärftlig som X-kopplad störning med avsaknad av eller defekt näthinnepigmentering.Hårfärg: Färgen på hår eller päls.Eye Color: Färgen på ögats iris (regnbågshinna).PigmenteringFärgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.ProtesfärgningFärgmätning: Metoder (visuella, fotoelektriska eller spektrofotometriska) för bedömning av en okänd färg i jämförelse med standardfärger. Sådana används inom kemi och fysik.Hudpigmentering: Färgning av huden.Belysning: Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.FotostimuleringTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.Fjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.FärgämnenPsykofysikMelanokortinreceptor, typ 1: En undertyp av melanokortinreceptorer som främst påträffas i melanocyter. Den har specificitet för alfa-MSH och ACTH. Funktionsbristmutationer hos denna receptor ansvarar för merparten av de recessiva dragen av rött hår och blek hud hos människor.Fjärilar: Artrik ordning (Lepidoptera) av insekter med utbredning över hela världen. De har två par stora och breda flygvingar, ofta med färggranna mönster.Antocyaniner: Glykosidhaltiga färgämnen i blå, röda och lila blommor. De påträffas också som ämnesomsättningsprodukter i blod och urin.Fotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Mönsterigenkännande, visuelltNäthinnepigmentSensoriska trösklarSpektrofotometriLivsmedelsförpackning: Alla typer av behållare, emballage och förpackningsmaterial för livsmedelsråvaror, produkter och drycker, avsedda för såväl transport och lagring som beredning och tillagning, t ex i mikrovågsugn, och som ej kan betraktas som köksredskap.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Urskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.Livsmedelsfärgämnen: Naturliga eller syntetiska färgämnen som används vid livsmedelsberedning.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Tandputsning: Slipning och polering av protes- eller amalgamytor.Adaptation, OcularFormuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.AgoutiproteinMelaniner: Olösliga polymerer av tyrosinderivat som ger hud, hår och fjädrar en mörk färgnyans, vilken skyddar mot solbränna. Karotener bidrar till gula och röda färgnyanser.Sensitivitet och specificitetBlommor: Växters fortplantningsorgan.TandmissfärgningOpsinerLivsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.Uppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.SynuppfattningUltraljudsdoppler, pulsadNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.Optiska illusionerNaturSyncentrumResultats reproducerbarhetStimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.Rörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.TidsfaktorerKompositmaterial: Syntetiska hartser (plaster), innehållande en inaktiv utfyllnadsmassa, med utbredd användning inom tandvården.ReaktionstidEfterbild: Kvardröjande synintryck efter det att källan till synintrycksstimuleringen upphört.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Akrylhartser: Används t ex som bindemedel i lacker.CikliderBin: Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.SynbanorFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Ansiktsprotes: En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.Tand, konstgjordSynSynfältMikrospektrofotometri: Analysmetod för in situ-undersökning av ämnen i enzymkoncentrationer i enstaka celler, genom mätning av ljusabsorption. Ljus från en volframlampa eller xenonljusbåge sprids med hjälp av ett monokromatorgitter och lyser upp mikroskopoptiken. Ljusabsorptionen mäts (i nanometer) genom jämförelse mellan bilden av objektet och en referensbild.Rod OpsinsTandblekningPerceptuell avslutning