FängelserFångarTatueringAvinstitutionalisering: En utveckling mot vård i det öppna samhället i stället för i institutionsmiljö, med de effekter detta kan ha på individen, på anhöriga, på samhället och på vårdsystemet.Kriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Drogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Rättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.CriminalsObligatorisk testning: Hälsokontroller som krävs av statliga eller andra myndigheter för diagnos av specificerade sjukdomstillstånd. Testningen är oftast begränsad till vissa grupper, som sjukvårdspersonal, militär personal, fångar eller i samband med äktenskapsprövning eller donatorscreening.Anthropology, MedicalSexuella övergreppPolisAzerbajdzjan: Land i sydöstra Europa, söder om Kaukasus. I norr gränsar landet mot Ryssland, i öster mot Kaspiska havet. Ytan är 86 600 km2, folkmängden 7,6 miljoner invånare, och huvudstaden, hamnstad vid Kaspiska havet, heter Baku.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Moldavien: Republik i sydöstra Europa, gränsande till Ukraina och Rumänien. Landets yta är 33 843 km2, och folkmängden uppgår till 4,3 miljoner invånare. Huvudstad är Chisinau.SpädbarnshemPrevalensHepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Metadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.Berlin: Huvudstad i Tyskland.Araber: Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.Israel: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.Judar: Etnisk grupp med historiska band till landet Israel och religionen judendom.Civil olydnad: Avsiktligt och planerat olagligt beteende, ofta avsett som en protestaktion.Arabvärlden: En historisk och kulturell enhet spridd över ett stort geografiskt område. I början av 600-talet enades större delen av de många arabiska stammarna under profeten Muhammeds islamska styre, och under 7 00-talet nådde det arabiska väldet sin största utbredning, från Atlante till Indien. Arabiska vetenskapsmän var framstående och ledde utvecklingen inom flera vetenskaper, såsom matematik, kemi, astron omi och medicin. Under tidig medeltid började riket sönderfalla, en process som fortsatte genom hela medeltiden.VidskepelseSverigeRadiovågorStorbritannienRadio Frequency Identification DeviceRad52-proteinU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.NarkotikaPerfenazinLäkemedelstillförselsätt: De olika tillförselvägarna för läkemedel eller andra ämnen via kroppsplatser hos människor eller djur, från vilka medlet tas upp i blodet för vidare transport till den vävnad som utgör målområde.SärläkemedelsproduktionMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Leversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.PC12-cellerLevertransplantationLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Demens: Ett förvärvat, organiskt, mentalt sjukdomstillstånd med förlust av intellektuell förmåga i så svår grad att sociala och arbetslivsfunktioner störs. Funktionsstörningen är mångfaceterad och omfattar minnesförmåga, beteende, personlighet, omdöme, rymduppfattning, språk, abstraktionsförmåga och andra handlingsfunktioner. Den intellektuella försämringen är oftast progressiv och förskonar inledningsvis medvetandet.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.