I en medicinsk kontext kan "nyheter" referera till de senaste forskningsrön, behandlingsmetoder, läkemedel eller tekniska innovationer inom området som nyligen upptäckts, utvecklats eller godkänts för användning.
I medicinsk kontext, betyder "tidningar" ofta publicerade samlingar av artiklar och studier inom ett specifikt medicinskt område eller specialitet. Dessa tidningar, även kända som medicinska journaler, är en viktig källa till nya forskningsrön, behandlingsmetoder och andra informationer för medicinska yrkesverksamma och forskare. Artiklarna granskas vanligtvis peer-reviewed, vilket innebär att de har bedömts och godkänts av experter inom området innan publicering.
Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.
Selen är ett spårelement och essentiellt däri för den mänskliga kroppen, som fungerar som ett ko-faktor för vissa enzymer med antioxidativ verkan, såsom glutationperoxidas.
Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
"Sanningens avslöjande" är ett uttryck som sällan används inom medicinen, men kan tolkas som den fullständiga upptäckten eller klargörandet av en oklar medicinsk fråga eller fenomen, vanligtvis genom empirisk forskning och evidensbaserad analys.
Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.
Avsiktlig felbehandling eller diskriminering av vissa människogrupper, bl a genom brott mot de grundläggande rättigheter som stadgas av Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FNs generalförsamling genom resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och kompletterad 1966 med de två internationella konventionerna om "ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter" och "medborgerliga och politiska rättigheter".
I den medicinska kontexten refererar "Norge" vanligtvis till Norges sjukvårdsdatabas, som är en omfattande databas som innehåller information om alla läkemedel som är godkända för användning i landet. Databasen administreras av den norska läkemedelsmyndigheten, Legemiddelverket, och används ofta av sjukvårdspersonal och forskare för att hämta information om doseringar, biverkningar, kontraindikationer och andra relevanta data kopplade till olika läkemedel.
Som läkare kan jag inte exakt ge en medicinsk definition av "skolor" eftersom det termen ofta används i ett bredare sammanhang än den medicinska världen. Men i vissa fall kan skolor vara relaterade till medicin genom att referera till olika teoretiska inriktningar eller filosofier inom områden som psykoterapi, psykiatri eller hälso- och sjukvård. Exempel på detta kan vara psykoanalytiska skolor, kognitivt beteendeterapeutiska skolor, familjeterapeutiska skolor med mera. Dessa skolor representerar olika sätt att förstå och behandla mentala problem och sjukdomar.
I medicinsk kontext, betyder "buller" ljud som kan höras när hjärtat slår, ofta uppfattat som ett dovt eller dämpat ljud. Det hörs vanligtvis bäst nära hjärtats bas, under vänster bröstkorg. Buller kan vara ett tecken på olika hjärtsjukdomar, såsom hjärtklappning eller struphuvudsfel.
En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.
I en enstaka mening kan "politik" inom medicin definieras som de principer, planer och prioriteringar som styrs av etiska, sociala och ekonomiska överväganden, vilka påverkar hälso- och sjukvården på olika nivåer, från individuell patientvård till nationell policy. Politiken inom medicin handlar om att ta beslut som rör resursfördelning, lagstiftning, reglering och standardisering av vården för att förbättra populationens hälsa och skydda individers rättigheter.