Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europe, EasternNordamerikaEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Asien: Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.PhylogeographyVariation (Genetics)Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.Arkeologi: Läran om forntiden.Mellanöstern: De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.AfrikaInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Tjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Ungern: Republik i Centraleuropa, gränsande till Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ceratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Centralasien: En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Introduced SpeciesInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Amerika: En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.Blåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.OceanienBefolkningsdynamik1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.Smittsamma sjukdomar, nyuppkomna: Rapportering om nya eller återuppståndna infektionssjukdomar och studier som försöker utöka förståelsen av faktorer av betydelse för uppkomst, förebyggande och utrotning av sådana sjukdomar.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.SpanienRysslandPrevalensBefolkningsstudierZigenareHjärninflammation, fästingburen: Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburen encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA. Syn. TBE.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Människokromosomer YPolenKommunism: En politisk ideologi, huvudsakligen baserad på Marx och Engels kommunistiska manifest (1848) och utvecklad av Lenin, och motsvarande statsskick, där staten, genom ett auktoritärt parti, skall äga och kontrollera all produktion i ett klasslöst samhälle.Global hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.SeasonsLatinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Slovakien1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Orthobunyavirus: Ett släkte inom Bunyaviridaefamiljen med mer än 150 virusarter, av vilka de flesta överförs med myggor eller knott. De delas in i serogrupperna Bunyamweravirus, Californiavirus, Simbuvirus och Guamavi rus.NeanderthalsRumänien1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.DjurförflyttningarGenetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.AustriaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SydamerikaLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.FåglarGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Hominidae: Familj (hominider) tillhörande underordningen Haplorhini (Anthropoidea) och bestående av tvåfota primatdäggdjur. Hit hör den moderna människan (Homo sapiens) och de stora aporna: gorilla (Gorilla gorilla), schimpans (Pan paniscus och Pan troglodytes) och orangutang (Pongo pygmaeus).Västasien: Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.Belgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.UkrainaRiskfaktorerAntropologi, fysisk: Den jämförande vetenskapen inriktad på människans fysiska egenskaper, som de kan förhålla sig till hennes ursprung, utveckling och miljöanpassning.Ixodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).PortugalDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.AlPaleontologiEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.