Giftiga, klorerade och mättade kolväten. De omfattar såväl 1,1- som 1,2-diklorisomererna. Den senare är den giftigaste av dem.
Används som lösningsmedel vid tillverkning av insektsmedel, samt för behandling av sötpotatis före sådd. Det kan orsaka illamående, kräkningar, huvudvärk, bröstsmärtor och omtöckningstillstånd. Det irriterar slemhinnor och ger njur- och leverskador.
Föreningar som fås när någon del av hydroxylgrupperna i glykoler eller polyhydroxialkoholer ersätts med klor.
Derivat av etylen, en enkel, organisk gas av biologiskt ursprung, med många industriella och biologiska användningsområden.
En vid rumstemperatur och normaltryck färglös och brännbar gas. Den har bakterie-, svamp- och spordödande egenskaper och är effektiv mot de flesta mikroorganismer, inklusive virus. Gasen används som desinfektionsmedel för livsmedel och textilier, och för gassterilisering av värmekänsliga farmaceutiska och kirurgiska material.
En färglös, luktfri, trögflytande dihydroxialkohol. Den har söt smak, men är giftig vid förtäring. Etylenglykol är den kommersiellt viktigaste glykolen och tillverkas i stor skala som frostskyddsmedel och kylmedel. Syn. glykol.
Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.
En etylenförening med två hydroxigrupper (-OH) på närbelägna kolatomer. De är sega, färglösa vätskor. Några används som bedövningsmedel eller sömnmedel. De är dock mest kända som frostskydds- och kylmedel.
Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.