Ekonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.American Dental Association: En sammanslutning av verksamma inom tandläkaryrket.Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Sjukdomsbehandling: En bred syn på lämplig koordinering av hela behandlingsprocessen, i vilken ofta ingår övergivande av dyrbar sjukhus- och akutvård till förmån för t ex förebyggande medicin, patientrådgivning och utbildning, och öppenvård. I denna syn ingår också bedömning av inverkan av lämplig kontra olämplig behandling på totalkostnaden och det kliniska utfallet för en enskild sjukdom.Medication Therapy Management: Hjälp med hantering och övervakning av medicinering för patienter som behandlas för cancer eller kronisk sjukdom, som t ex astma eller diabetes, rådgivning åt patienter och deras anhöriga om medicinering, samt allmän övervakning av läkemedelsbruk.Management service-organisationer: Frivilliggrupper av sjuk- och hälsovårdspersonal som sköter gemensamma administrationstjänster och ombesörjer andra förmåner, som t ex kollektiva ersättningsavtal. MSO förvaltar en kliniks fasta tillgångar och ansvarar för ekonomiadministrationen, medan den medicinska personalen har ansvar för patientjournaler och patientvård.Patientutredning och -uppföljning: Ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som en läkare eller annan medicinskt ansvarig vidtar för att koordinera nödvändiga insatser för en patient. Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remit tering och uppföljning, så att kontinuerlig, effektiv och kostnadseffektiv behandling uppnås.Informationsbehandling: Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.SverigeProstaglandiner E, syntetiskaHand-arm-vibrationssyndromT-cellsleukemi: En undertyp av lymfocytisk leukemi som klassificeras som akut eller kronisk, beroende på graden av celldifferentiering, inte på sjukdomens varaktighet.Ubikitin-konjugerande enzymerLigaser: En klass enzymer som katalyserar bindning mellan två substratmolekyler, i förening med hydrolys av en pyrofosfatbindning i ATP eller liknande energigivare. EC 6.PatientadministrationArkiv: Samlingar av handlingar.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Ascaris suum: En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.Användare-datorgränssnittFörflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Radiologiska informationssystemStyrelse: Den grupp som har det juridiska ansvaret för att styra verksamheten inom en sjuk- och hälsovårdsorganisation eller -institution.DrickandeAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.SpecialitetsnämderGenprodukter, tax: Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.Ekvilibrativ nukleosidtransportör 2: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.Utbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner: En klass natrium-oberoende nukleosidtransportörer.Lactobacillus brevis: En art grampositiva, stavformade mjölksyrabakterier som ofta används som startkultur vid ensilagejäsning, i surdeg och smörsyrajästa typer av öl och vin.Sveplasercytometri: En svepelektronmikroskopbaserad teknik för fluorescenscytometri och topografisk analys av enskilda celler. Laserstrålning utnyttjas för att aktivera fluorokromer i märkta cellprover. Fluorescens påvisas i flera skilda våglängder, och de lägesdata som erhålls bearbetas så att man får en kvantitativ beräkning av celldöd, ploidier, celltillväxt, genetiska uttryck, proteintransport och andra cellulära förlopp.Uthyrning av egendom: Kontraktbunden överenskommelse mellan uthyrare (ägare) och hyresman genom vilken den senare garanteras förfoganderätt till utrustning eller byggnader under en angiven tid och för en angiven taxa.Strålningsolyckor: Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.Fagopyrum: En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Blinkning: Kortvarig slutning av ögonlocken genom regelbundna, ofrivilliga ögonlocksrörelser, som en skyddsmekanism, eller genom medveten stängning av ögonlocken.Autonoma nervbanor: Nerver och nervknutor i det autonoma nervsystemet, men ej de delar av det centrala nervsystemet som reglerar det autonoma.SinusknutaTandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Analog-digitalomvandling: Omvandling av analoga data, som t ex vid kontinuerlig mätning av elektrisk spänning, till enkla sifferenheter.EyelidsSmall BusinessChefsöverläkareHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Förenta Staterna1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Läkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.National Health Insurance, United StatesPolitikFederal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.