Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.
En sammanslutning av verksamma inom tandläkaryrket.
Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.
En bred syn på lämplig koordinering av hela behandlingsprocessen, i vilken ofta ingår övergivande av dyrbar sjukhus- och akutvård till förmån för t ex förebyggande medicin, patientrådgivning och utbildning, och öppenvård. I denna syn ingår också bedömning av inverkan av lämplig kontra olämplig behandling på totalkostnaden och det kliniska utfallet för en enskild sjukdom.
Hjälp med hantering och övervakning av medicinering för patienter som behandlas för cancer eller kronisk sjukdom, som t ex astma eller diabetes, rådgivning åt patienter och deras anhöriga om medicinering, samt allmän övervakning av läkemedelsbruk.
Frivilliggrupper av sjuk- och hälsovårdspersonal som sköter gemensamma administrationstjänster och ombesörjer andra förmåner, som t ex kollektiva ersättningsavtal. MSO förvaltar en kliniks fasta tillgångar och ansvarar för ekonomiadministrationen, medan den medicinska personalen har ansvar för patientjournaler och patientvård.
Ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som en läkare eller annan medicinskt ansvarig vidtar för att koordinera nödvändiga insatser för en patient. Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remit tering och uppföljning, så att kontinuerlig, effektiv och kostnadseffektiv behandling uppnås.
Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.
En undertyp av lymfocytisk leukemi som klassificeras som akut eller kronisk, beroende på graden av celldifferentiering, inte på sjukdomens varaktighet.
En klass enzymer som katalyserar bindning mellan två substratmolekyler, i förening med hydrolys av en pyrofosfatbindning i ATP eller liknande energigivare. EC 6.
Ett beteende som innebär att en individ tar efter en annans beteende.
Rörelse av kroppsdelar i kommunikationssyfte. "Kroppsspråk".
Samlingar av handlingar.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.
Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Den grupp som har det juridiska ansvaret för att styra verksamheten inom en sjuk- och hälsovårdsorganisation eller -institution.
Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.
Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.
Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.
En familj av gener som ursprungligen isolerades från Susan McDonough-stammen av kattsarkomviruset. Protoonkogenen fms (c-fms) kodar för MCSF-receptorn (receptorn för makrofagkolonistimuleringsfaktorn). Onkogenen fms (v-fms) kodar för onkogenprotein GP1409(V-FMS), som är en muterad form av MCSF. Den mänskliga c-fms-genen är belägen mellan 5q33.2 och 5q33.3.
Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Transaktiva transkriptionsproteiner tillhörande promotorelementen i LTR (Long Terminal Repeats) hos HTLV-1 och HTLV-2 (humant lymfotropt virus). tax-proteinerna (transaktiverande x; x är ej definierat) verkar genom att binda till förstärkarelementen i LTR.
En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.
Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.
En klass natrium-oberoende nukleosidtransportörer.
En art grampositiva, stavformade mjölksyrabakterier som ofta används som startkultur vid ensilagejäsning, i surdeg och smörsyrajästa typer av öl och vin.
En svepelektronmikroskopbaserad teknik för fluorescenscytometri och topografisk analys av enskilda celler. Laserstrålning utnyttjas för att aktivera fluorokromer i märkta cellprover. Fluorescens påvisas i flera skilda våglängder, och de lägesdata som erhålls bearbetas så att man får en kvantitativ beräkning av celldöd, ploidier, celltillväxt, genetiska uttryck, proteintransport och andra cellulära förlopp.
Kontraktbunden överenskommelse mellan uthyrare (ägare) och hyresman genom vilken den senare garanteras förfoganderätt till utrustning eller byggnader under en angiven tid och för en angiven taxa.
Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.
Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.
En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Vetenskapen, såväl jämförande som teoretisk, om människors sociala kultur. Etnologin jämställs ofta med kulturantropologi.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Avlägsnande av miljögifter eller föroreningar i syfte att skydda miljön. Detta kan ske med olika kemiska eller biologiska metoder, eller genom bortforsling av material, i förening med miljöövervakning.
Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.