Sexuella trakasserierJehovas vittnen: Medlemmar av en religiös rörelse som grundades i USA under andra hälften av 1800-talet och förkunnar en aktiv evangelism, millenniets ankomst, och man motsätter sig starkt krig och myndigheters inblandning i samvetsfrågor. Jehovas vittnen motsätter sig som regel blodtransfusion och andra behandlingsmetoder baserade på blodprodukter.Sexuella övergrepp mot barnKvinnliga läkare: Kvinnor med läkarlegitimation.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurBarnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.PoeciliaSexuella övergreppMisshandlade som barn: Personer som som barn var offer för våld och misshandel, av antingen fysisk, sexuell eller psykisk art.Kristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.CXCL9-kemokinSchweizSwiss-3T3-cellerCXCL10-kemokinUreteroskopiCXCL11-kemokinKrypton: En ädelgas som finns i atmosfären. Den utgör ett grundämne med kemiskt tecken Kr, atomnummer 36, atomvikt 83,80. Gasen har använts i glödlampor.CXC-kemokiner: En grupp kemokiner med cysteinpar åtskilda av en annan aminosyra. CXC-kemokiner är kemoattrahenter för neutrofiler, men inte monocyter.Reglering av genuttryck, svampar: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos svampar.UretärstenarIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Tillverkade materialGummi: En polymerisk elastomer med hög molekylvikt som erhålls ur mjölksaften (latex) från Hevea brasiliensis och andra träd och växter. Vid rumstemperatur kan ämnet sträckas till mer än sin dubbla längd och därefter snabbt återta sin ursprungliga längd och form. Syntetiskt gummi framställs ur olika kemiska ämnen, inklusive styren, akrylonitril, etylen, propylen och isopren.Yrkesmässig exponeringKemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.YrkessjukdomarHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Halvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)PiracetamCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Antikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.VentilationAMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Epilepsi: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande episoder av paroxysmala störningar i hjärnan till följd av plötsliga, okontrollerade och onormalt kraftiga nervcellsurladdningar. Klassifikationen av epilepsier baseras vanligen på 1) krampanfallens kliniska särdrag (t ex motoriska anfall), 2) etiologi (t ex posttraumatiskt krampanfall), 3) anatomisk utgångspunkt (t ex pannlobsanfall), 4) tendens till spridning till andra områden i hjärnan och 5) tidsmönster (t ex nattlig epilepsi).Epilepsi, generaliseradDjurs flyktLevamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.Levallorfan: En opioidantagonist med egenskaper liknande dem hos naloxon. Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.PseudoefedrinIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Filaricider: Maskdödande medel verksamma mot nematoder (rundmaskar) inom superfamiljen Filarioidea.HandelskatalogerOnchocerciasisFenylpropanolamin: Ett sympatomimetiskt medel vars främsta verkan är att frigöra norepinefrin, men som även har direkt agonistverkan vid adrenerga receptorer. Det används vanligtvis för kärlsammandragning i näsan och som aptitdämpande medel.Läkemedelsförpackning: Alla förpackningsformer och emballage för läkemedel och biologiska produkter. Hit hör ampuller, kapslar, tabletter, lösningar och andra former. Emballaget kan bestå av behållare - såväl inre som yttre -, flaskor, askar och kartonger.Community Health WorkersIntroduced SpeciesBefolkningsdynamikEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Förenta StaternaTidsfaktorerBehandlingsresultatTumörer1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.RiskfaktorerInvesteringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Kollektivt inköp: Samverkan mellan enskilda organisationer vid upphandling i syfte att erhålla lägre priser för varor och utrustning.TätortsbefolkningBritish Columbia: Den västligaste provinsen i Kanada, gränsande till Stilla havet i väster och USA i söder. Ytan är 950 000 km2, och folkmängden 3,3 miljoner invånare. Victoria är huvudstad, och Vancouver den största s taden.Städer: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Hälsotillstånd, tätortOntarioBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.ArbetarskyddFjärrlånArbetsplatsRadiologiska informationssystemSystemintegrationSverigeByggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Ushers syndromGåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.Organizers, EmbryonicHasardspel: Spelformer där utgången är slumpmässig och deltagandet oftast innebär ett risktagande i form av penninginsats.SocialförsäkringSjukpenning: Försäkring som kompenserar för inkomstbortfall till följd av sjukdom eller skada. I Sverige är sjukpenningens storlek beroende dels av den sjukpenninggrundande inkomsten, dels av sjukskrivningens omfattning, dvs deltid eller heltid.PostSocial facilitationStatliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Nucleolus Organizer RegionEffektivitet: Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.NäringspolitikEconomic DevelopmentMatservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Gross Domestic ProductHälsohemEkonomi: Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.SkolorNäringsfysiologiChild Nutritional Physiological Phenomena