Trycksak av kortvarig, "flyktig" (efemär) aktualitet, ofta framställd för ett begränsat, specifikt ändamål, t ex en utställnings- eller postorderkatalog.
Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.
Republik i
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.
Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.
Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Språk och språkljud hos barn vid olika stadier av utveckling.
Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.
Franskt protektorat vid Atlantkusten i nordöstra Sydamerika, gränsande till Surinam och Brasilien. Ytan uppgår till 89 150 km2, och folkmängden är ca 187 000 invånare (2003). Huvudstaden heter Cayenne. Franska Guyana är det enda icke-oberoende landet i Sydamerika.
En autosomal, recessiv, ärftlig sjukdom som kommer till uttryck i flera fenotypformer, orsakad av en defekt i den oxidativa dekarboxyleringen av grenade aminosyror. Metaboliterna ansamlas i kroppsvätskor och ger upphov till lukt påminnande om lönnsirap. Sjukdomen uppdelas i typerna klassisk, intermediär, intermittent och tiaminreagerande. Den klassiska formen ger sig tillkänna under den första levnadsveckan med ketoacidos, hypoglykemi, kräkningar, krampanfall och högt blodtryck. De intermediära och intermittenta formerna uppträder i barnaåren eller senare, med akuta episoder av ataxi och kräkningar.
Sammanfattande benämning på icke smittsamma, ytliga och ihållande hudinflammationer, som uppkommer som reaktion på olika endogena eller exogena medel.
Ett släkte av familjen lönnväxter, mest känd för träd med handflikiga blad.
Traditioner och ceremonier förknippade med omhändertagande av de döda.
Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.
Onormalt liten hårväxt.
Stark oroskänsla inför vad som för ögonblicket upplevs som yttre hot eller fara, men som går över när hotet upphör. Syn. rädsla.
De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.
Torkad saft av vissa Akaciaarter, särskilt Acacia senegal.
En historisk och kulturell enhet med över tiden varierande utbredning, till grund för vilken låg den grekiska civilisationen. Från att under 1500-talet f Kr ha omfattat det grekiska fastlandet och öarna i Egeiska havet kom riket att under Alexander den Store på 300-talet f Kr sträcka sig ända från Indusdalen till södra Italien och Sicilien. Den antika, grekiska medicinska vetenskapen sträckte sig från Homerus till Hippocrates (480 till 355 f Kr), den klassiska till 136 f Kr, och den grekisk-romerska till 576 e Kr.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Kraftfält som uppstår till följd av samverkan mellan elektriska och magnetiska krafter.