Dysenteri: Något av ett antal sjukdomstillstånd kännetecknade av inflammation i tarmarna, särskilt tjocktarmen, med medföljande buksmärta, tenesmer och täta, blodiga och slemmiga avföringar. Sjukdomen kan vara orsakad av irriterande kemiska ämnen, bakterier, protozoer eller parasitmaskar.Rödsot: Infektionssjukdom orsakad av Shigellabakterier. Typiska kännetecken är buksmärtor och diarré. Syn. bacillär dysenteri.Amöbadysenteri: Dysenteri med sårig tarminflammation, huvudsakligen orsakad av infektion med Entamoeba histolytica. Samtidig amöbainfektion i lever och andra organ kan förekomma.Brachyspira hyodysenteriaeTreponemainfektionerSpirochaetalesinfektionerShigella flexneriShigella dysenteriaeArsanilsyra: (4-aminofenyl)-mononatriumarsenit. Ett arsenikpreparat som använts som fodertillsats mot tarmåkommor hos gris och höns. Det orsakar blindhet, hörselskador och njurskador hos djur.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.ShigellaTreponemaSpirochaetaShigella sonneiCoronavirus, bovint: En art av Coronavirus som infekterar nyfödda kalvar, vilka får akut diarré och i många fall dör.Entamoeba histolytica: En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.Burundi: Republik i östra Afrika, gränsande mot Rwanda i norr och Tanzania i söder, som till stora delar utgörs av ett bördigt högplatålandskap. Ytan är 27 800 km2, och folkmängden uppgår till ca 6,5 miljoner invånare. Befolkningen består av hutu (ca 85%) och tutsi (ca 15%). Huvudstaden heter Bujumbura. Huvudspråken är franska, kirundi och swahili.SpirochaetaceaeRonidazolKarbadox: Metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)-karbazat-1,4-dioxid. En antibakteriell förening som använts veterinärmedicinskt för behandling av dysenteri och enterit hos svin. Preparatet är cancerframkallande (Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1994:12).Lincomycin: Ett antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces lincolnensis. Det har används för behandling av stafylokock-, streptokock- och Bacteroides fragilis-infektioner.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Jugoslavien: Tidigare (1918-1991) en statsbildning på Balkanhalvön bestående av delstaterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 1992-2003 namn på en förbundsrepublik bestående av Serbien och Montenergro. Sedan februari 2003 ingår dessa två i en stat, Serbien och Montenergro. Landets yta är 102 173 km2, och folkmängden uppgår till 10,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Belgrad.Diarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.ShigellavaccinerAvföringBrachyspiraTrikuriasisTjocktarm: Det nedre avsnittet av mag-tarmkanalen, omfattande blindtarm, grovtarm och ändtarm.Steriluppfödda djur: Djur som ej är smittade av främmande organismer.Småbarnsavdelningar, daghemBakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.Bangladesh: Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.Entamoebiasis: Infektion orsakad av amöbor av släktet Entamoeba. Infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.BlindtarmAmdinocillinpivoxil: 6-(((hexahydro-1H-azepin-1-yl)metylen)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra, (2,2-dimetyl-1-oxopropoxy)metylester. Pivaloyloxymetylester av amdinocillin som absorbera s väl oralt, men bryts ned till amdinocillin i tarmslemhinnan. Den är aktiv mot gramnegativa organismer och har samma användning som amdinocillin.Leverabscess, amöba: Varbildning i levern till följd av amöbainfektion. En vanlig form är den orsakad av Entamoeba histolytica.Lupinus: Ett växtsläkte (lupiner) av familjen Fabaceae som innehåller spartein, lupanin och andra lupinalkaloider.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.SvimningLawsonia (bakterier): Ett släkte gramnegativa, obligat intracellulära bakterier som ger upphov till en fortskridande enterit hos djur, särskilt grisar, hjortar, hästar och kaniner.DesulfovibrioinfektionerTarmsjukdomar: Sjukliga förändringar i någon del av tarmsystemet, från tolvfingertarmen till ändtarmen.Tarmkatarr: Inflammation i tarmkanalen. Syn. enterit.SpiroföreningarVingeGula febern: Akut infektionssjukdom i framförallt tropiska länder, förorsakad av ett virus som sprids till människa med myggor av arterna Aedes och Haemagogus.Gula febernvirus: Typarten hos släktet Flavivirus. Det överförs till människa av olika arter av framförallt myggsläktet Aedes.Fot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.Vaccin mot gula febernMalaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.