Behandlingshem för missbrukareMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Barnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Substans PSexuella övergrepp mot barnUnited States Substance Abuse and Mental Health Services AdministrationInstitutionsvård: En specialiserad vårdform för beteendestörningar, inklusive drogmissbruk. Vården kan bestå av terapeutiskt utformat gruppboende och undervisning för förvärvande av praktiska färdigheter som hjälp för patienterna att fungera i samhället.Drogtestning: Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.Dubbeldiagnos (Psykiatri): Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.HaschmissbrukAlkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Knark: Medel som förvärvas eller framställs olagligt för den subjektiva verkan de sägs ha. De sprids ofta i stadsmiljö, men är även tillgängliga i förorts- och landsortsområden. De kan vara mycket orena och ge upphov till oväntade förgiftningar.PartnermisshandelElder Abuse: Psykisk och fysisk misshandel av äldre person från familjemedlemmars eller vårdpersonals sida.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Förenta StaternaNarkotikamissbrukMisshandlade som barn: Personer som som barn var offer för våld och misshandel, av antingen fysisk, sexuell eller psykisk art.Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Kokainmissbruk: Sjukdomstillstånd som har samband med eller beror på bruk av kokain.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.CriminalsKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.VåldAmfetaminmissbruk: Störningar orsakade av bruk av amfetaminer.Missbruksbeteende: Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.Hemlösa: Personer som saknar fast bostad. Hit räknas inte nomadfolk.FångarFängelserMetadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.Psykiatrisk vård, försäkringNational Institute on Drug Abuse (U.S.)Terapeutiskt samhälleRisktagandeDrogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Gruppboende: Boendeform för grupper av patienter, barn eller andra med behov av psykiskt och fysiskt stöd. Grupphemmen har oftast formen av självhushåll, inrymda i vanlig boendemiljö, med vårdtillsyn och övervakning, för mindre grupper av inneboende, som lever tillsammans under familjeliknande förhållanden.NarkotikaFamiljeterapi: En typ av gruppsykoterapi, omfattande samtidig behandling av två eller fler familjemedlemmar.DrogmissbrukareRehabiliteringshem: Speciella bostäder för personer som inte kräver sjukhusvård, men som inte är friska nog att klara sig själva i samhället utan tillsyn eller stöd.Metamfetamin: Ett centralstimulerande och sympatomimetiskt ämne (C10H15N) med verkan och användning liknande dem hos dextroamfetamin. Det är en missbruksdrog som kan rökas, snortas, injiceras eller drickas, och som går under namn som crank, crystal, crystal meth, is och speed.Sexuella övergreppEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Ungdomsbrottslighet: Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.Drivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.RiskfaktorerPsykologsamtal: Ett riktat samtal avsett att ge information att användas för psykiatrisk diagnos, utvärdering, behandlingsplanering osv. Intervjun kan hållas av socialhandläggare eller psykolog.Läkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.LäkarinkompetensBrottsoffer: Personer som utsatts för brott.National Health Insurance, United StatesArkansas: Stat i södra USA med en yta av 138 000 km2. Huvudstaden är Little Rock. Landskapet präglas av skogar och odlingsmarker.Neurokinin-1-receptorerPrevalensPsykofarmakaUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.Buprenorfin: 17-(cyklopropylmetyl)-alfa-(1,1-dimetyletyl)-4,5-epoxi-18,19-dihydro-3-hydroxi-6-metoxi-alfa-metyl-6,14-etenmorfinan-7-metanol. Ett derivat av opioidalkaloiden tebain, som har kraftigare och mer långv arig verkan än morfin. Det tycks verka som agonist vid my- och kappaopioidreceptorer och som anatagonist vid deltareceptorer. Frånvaron av deltaagonistverkan tros vara orsaken till utebliven buprenorf intolerans vid kronisk sjukdom.Psykiatriskt status, skattningsskalorDiagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersSmärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Centralstimulerande medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att öka vakenhet och retbarhet. De har en rad verkningsmekanismer, dock vanligtvis inte genom direktverkan på nervceller. Hit räknas inte läkemede l som har ovan nämnda effekter som biverkan till sin huvudsakliga terapeutiska verkan.Stressyndrom, posttraumatisktTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Distriktspsykiatri: Hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsovård inom psykiatri.Receptbelagda läkemedelVåld i hemmet: En familjemedlems avsiktliga och, ofta, upprepade misshandel av en annan familjemedlem.Socialt arbeteDrama: Ett skrivet verk, på prosa eller som vers, ofta med en handling i dialogform med flera personer eller roller, som vanligtvis är avsett att framföras på scen eller i film.Psykiatrimottagningar, lokala: Lokala vårdinrättningar för psykologisk och psykiatrisk hjälp.Statlig finansieringUpprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Hälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.Kokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.BehandlingsresultatAntisocial personlighetsstörning: En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.Alkoholmissbruk: Störningar i samband med eller till följd av missbruk av alkohol.VälgörenhetsorganisationerSocioekonomiska faktorerInhalant AbuseProfessionell inkompetensOpiate Substitution TreatmentHaschrökning: In- och utandning av cannabisrök.Akut psykiatrisk vård: Speciella vårdmottagningar för omedelbart omhändertagande av patienter med akuta psykiska problem.Affektiva störningar: Tillstånd som har störningar av sinnesstämningen som dominerande drag.Barn till funktionshindrade föräldrar: Barn, vars ena förälder eller båda föräldrar lider av någon organisk eller psykisk sjukdom eller beteendestörning. Studier i ämnet fokuserar oftast på barnet ur en social, beteendemässig eller psykolo gisk synpunkt, snarare än ur en genetisk.Gruppsykoterapi: En terapiform, där två eller fler patienter deltar under ledning av en eller fler psykoterapeuter för behandling av känslostörningar, sociala anpassningsproblem och psykotiska tillstånd.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.KulturkompetensKognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Heroinberoende: Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.Tvång: Bruk av våld eller förtryck för att uppnå medgörlighet eller lydnad, även i samband med politisk maktutövning.TobaksberoendeVåldtäktHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Obligatorisk rapportering: Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdPatientavhoppPsykoser, toxiskaHälso- och sjukvård för kvinnorDistriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Latinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Kentucky: Delstat i USA, belägen i Mellanvästern, gränsande till Indiana och Ohio i norr och Tennessee i söder. Ytan är 105 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 4,2 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Frankfort.Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.ProgramevalueringStress, psykologiskKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Indianer, nordamerikanska: Medlemmar av nordamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.SjälvmordsförsökThiobarbituric Acid Reactive SubstancesKannabis: Hampaväxten Cannabis sativa. Produkter som framställs av den torkade toppen av växten inkluderar marijuana, hasch, bhang och ganja. Stjälken är en viktig råvara för hampafiber.United States Dept. of Health and Human ServicesDepressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Impulsivt beteende: Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.Parterapi: Psykoterapi för ogifta par, av motsatt eller samma kön.Sexuellt beteendePsykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Medicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Social miljöBeteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.SjälvmordNarkotikablockerareOutpatientsPersonalrörlighetTidsfaktorerKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Humusämnen: Organisk materia i ett framskridet tillstånd av nedbrytning, efter kompost- och torvstadiet, men innan det omvandlats till kol. Humus består av en blandning av ämnen, bl a fenolradikaler och -syror som bildar polymerer och är svåranalyserade.SchizofreniHeroin: Smärtstillande, narkotiskt preparat (derivat av morfin) som är starkt vanebildande.VeteranerHälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.Psykotiska störningarHälso- och miljöfarliga ämnenPsykoterapiMän: Vuxna människor av hankön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.FencyklidinmissbrukModeller, organisatoriska: Teoretiska framställningar eller konstrukter som beskriver eller förklarar hierarkiska förhållanden och interaktioner inom eller mellan organisatoriska enheter eller informella sociala grupper.Maine: En av staterna i USA, belägen längst upp i nordost, gränsande till Kanada i norr, New Hampshire i väster och Atlanten i sydost. Landytan är 79 933 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Augusta.Socialt stödKontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Age FactorsHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Familj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.WashingtonPatientföljsamhetAvvikande beteende: Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.TätortsbefolkningState GovernmentIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.PsykometriBidrag till barnfamiljer: Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.Crack-kokain: Renad, alkaloid form av kokain med kraftig effekt. Den röks, injiceras intravenöst eller inmundigas. Bruk av crack leder till funktionsrubbningar i hjärt-kärlsystemet, det autonoma nervsystemet, det centrala nervsystemet och mag-tarmsystemet. Ordet "crack" härrör sig från det knastrande ljud ämnet ger ifrån sig när det antänds.Sociala beteendestörningarAbstinenssyndromPsykopatologiHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Nationella hälsoplanerAbstinenssyndrom hos nyföddaDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Remiss och konsultationRökningKontraktsuppdrag: Nyttjande av avtalsbaserade externa tjänster.New York CityPersonliga relationerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.TakykininerBelöningEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.SjukdomsgradsmåttPsykiatriska avdelningarLivsavgörande händelser: Händelser av t ex social eller psykologisk art, eller i omgivningen, som kräver anpassning eller medför en förändring i en individs livsmönster.Misshandlade kvinnor: Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Motöverföring (Psykologi): Medveten eller omedveten känslomässig reaktion från terapeutens sida mot patienten, vilket kan inverka på behandlingen.PilotstudierServiceboendePatientutredning och -uppföljning: Ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som en läkare eller annan medicinskt ansvarig vidtar för att koordinera nödvändiga insatser för en patient. Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remit tering och uppföljning, så att kontinuerlig, effektiv och kostnadseffektiv behandling uppnås.Hemlösa ungdomar: Barn och ungdomar som rymt hemifrån eller av annan orsak saknar fast bostad och lever på gatorna.Bisexualitet: Sexuell dragning till eller sexuellt förhållande med någon av såväl det egna som det motsatta könet.Direktiv rådgivningParental DeathOsäker sexNeurokinin-1 Receptor AntagonistsBehovsbedömningHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Bosnien-Hercegovina: Republik på nordvästra Balkanhalvön som i norr och väster gränsar till Kroatien, i öster till Serbien och i sydost till Jugoslavien. Ytan är 51 100 km2 och folkmängden drygt 3.5 miljoner invånare. Huv udstaden heter Sarajevo.SjälvhjälpsgrupperSocial identifikationFlorida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Aggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.