En säck som bildas av veck i bukhinnan.
Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.
En elakartad tumör som uppstår samtidigt eller efterhand i mesodermal vävnad och körtelepitel i samma kroppsdel.
Ett tillstånd där funktionell slemhinnevävnad påträffas utanför livmodern. Det är vanligtvis begränsat till bäckenet och omfattar äggstockarna, ligament, cul de sac och den uterovesikala bukhinnan.
Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.
Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.
Två foster som utvecklats ur ett befruktat ägg. Syn. monozygota tvillingar.
Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.
Främre extremitet hos fyrfota djur.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Störningar i artikulationen orsakade av bristfällig koordination mellan musklerna i svalget, struphuvudet, tungan eller ansiktet, vilken i sin tur kan bero på hjärnnervsjukdomar, neuromuskulära sjukdomar, sjukdomar i lillhjärnan, i de basala ganglierna, i hjärnstammen, eller i de kortikobulbära områdena. Hjärnbarkens språkcentra är intakta vid detta tillstånd. Syn. dysartri.
Felaktiga uppfattningar av yttre, verkliga upplevelser.
Uppföljande studier av diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, apparater eller tekniker som godkänts för användning på marknaden. Studierna har till syfte att ge ytterligare information om en produkts säkerhet och effektivitet.
Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.
En av de tre huvudgrupperna av endogena opioidpeptider. Enkefalinerna är pentapeptider med omfattande utbredning i det centrala och perifera nervsystemet samt i binjuremärgen.
Ett tillstånd där magsäckens vägg blir tjock, gummiartad och oelastisk. Magsäcken får formen av en skinnflaska. Det förekommer oftast i samband med adenokarcinom i magen. Termen används ofta synonymt med diffust adenokarcinom i magen.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.
Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.
Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.