Ett syntetiskt hormon som används vid androgen ersättningsterapi och som hormonellt antitumörmedel.
En syntetisk steroid vars anabola egenskaper är mer uttalade än dess androgena effekter. Den har svag progestogen verkan.
En syntetisk steroid som använts för sin anabola verkan.
Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.
En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.
En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.
Skador som uppkommer under utövande av idrott.
En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.
Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.
Den minsta av bandmaskarna (dvärgbinnikemask). Den är den enda cestoden som parasiterar på människor utan att behöva en mellanvärd.
Ett fält inom kemin som omfattar studier av kemiska ämnen eller joner som inte innehåller grundämnet kol (C) (med undantag av koldioxid och föreningar med karbonatjon, t ex kalciumkarbonat).
Tiden från 1901 till 2000.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Tiden från 1801 till 1900.
Tiden från 2001 till 2100.
Ett lagspel där två lag med klubbor försöker göra mål på varandra med hjälp av en liten boll eller puck. Hit hör spel som bandy, ishockey och landhockey.
Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.
Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
En bollsport som utövas av två mot varandra spelande lag med en stor, hårdpumpad boll på en stor, rektangulär spelplan, där det gäller att få in bollen i motståndarlagets mål. Bollen får inte vidröra armar eller händer. Ett lag består av elva spelare på planen.
Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Höjd över havet.
En sport i vilken ingår bergsklättringsteknik.
Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.
Trycket vid någon given punkt i atmosfären.