Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.
Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.
Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.
Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.
Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".
Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.
Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.
Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.
För en moder typiska beteendemönster.
Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.
En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.
Allt beteende förknippat med konflikt mellan två individer.
Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.
Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.
Instinktivt sökbeteende av varierande karaktär hos djur, vilket inleder sökandet efter föda, eller uppvaktningsförfarandet inför parning.
Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.
Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.
Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).
Behovet av att ständigt upprepa en handling utan egentlig mening. Det rör sig oftast om någon obetydlig och begränsad, närmast rituell handling, som dock inte är störande på ett patologiskt sätt. Som tvångshandlingar räknas bl a att tvinna håret, att ständigt kontrollera något, att inte vilja ta emot växelmynt, att rätta till tavlor osv.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Fullbordan av ett instinktivt, behovstillfredsställande beteendemönster.
Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.
Djurs och fåglars egen rengöring och skötsel av päls eller fjäderdräkt.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.
Medfödd reaktion inför en hotfull situation.
Beteendemönster, typiska för en far.
Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.
En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Ett beteende som innebär att ens handlingar kan medföra fara eller skada för en själv eller andra.
Inlärningsprocess som innebär att en viss handlingsföljd resulterar i en belöning. Vid den rätta reaktionen inför ett urval handlingsalternativ kommer en omedelbar belöning. Syn. instrumentell betingning.
Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.
Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.
Ett beteende som innebär att en individ tar efter en annans beteende.
Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.
Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulation
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.
En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.
Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.
Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.
Kamp mellan individer om nödvändigheter eller om ett gemensamt mål.
Förmågan att lära sig den rätta vägen genom en labyrint för att nå ett mål. Begreppet används för både människo- och djurpopulationer.
Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.
Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.
Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
Förfarande för presentation av betingad stimulus utan förstärkning för en tidigare betingad organism. Häri ingår också den reducerade betingade reflexen till följd av förfarandet. Syn. extinktion.
Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.
Reaktion på en signal som är avgörande för undvikande av en skadlig händelse.
Förhållandet mellan mor och barn.
Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.
Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.
Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.
Skydd av tunn gummifilm att ha på penis under sexakten för att förhindra befruktning och smitta med sexuellt överförda sjukdomar.
Personlighetshållning som avser en individs uppfattning av händelsesituationen som den bedöms av individen själv utifrån hans eller hennes eget beteende gentemot öde, tur eller yttre påverkan.
Attraktionsbeteende utlöst av den ömsesidiga dragningskraften mellan individer av motsatt kön. Syn. parningslek; spel.
Amygdala (corpus amygdaloideum). Mandelformad ansamling av grå substans i främre delen av hjärnans tinningslob. Amygdala utgör en del av det limbiska systemet.
Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.
Kemisk eller fysisk signallering mellan djur som innebär att en signal från ett djur påverkar beteendet hos ett annat, som uppfattar signalen.
Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.
Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.
Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.
Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.
Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.
De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.
Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.
De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.
Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.
Det experimentella studiet av förhållandet mellan en organisms genotyp och dess beteende. Fältet spänner över allt från genernas effekter på enkla sensoriska förlopp till komplex organisering av nervsystemet.
Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.
En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.
Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.
Vad en person tänker sig göra.
Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.
Ett generellt begrepp som avser inlärning av en viss reaktion.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.
En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals.
Stark oroskänsla inför vad som för ögonblicket upplevs som yttre hot eller fara, men som går över när hotet upphör. Syn. rädsla.
Sexuellt förhållande mellan män.
Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.
Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.
En grupp sjukdomstillstånd kännetecknade av fysiologiska och psykologiska aptitstörningar eller störningar i födointaget.
Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.
Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.
Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.
Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.
Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.
Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.
En av katekolaminsignalsubstanserna i hjärnan. Den uppstår ur tyrosin och är prekursor till norepinefrin och epinefrin. Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnans extrapyramidala system och av betydelse för rörelseregleringen. En familj av receptorer (dopaminreceptorer) förmedlar dess verkan.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.
Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.
Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.
Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.
Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.
Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.
Sjukdomstillstånd som har samband med eller beror på bruk av kokain.
Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.
Förnimmelse av dofter.
Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.
Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.
Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.
Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.
Ett förhållande mellan individer där en är hotfull eller aggressiv och den andre passiv eller undflyende.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.
Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.
En i en hotfull situation framkallad reaktion med förlust av muskelstyrka.
Iakttagbara tecken på störda psykiska funktioner.
En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.
Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.