Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.
Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.
6aR-cis-2,3,6a,9a-tetrahydro-9a-hydroxy-4-metoxycyklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3h)(1)benzopyran-1,11-dion. Mycket giftig 4-hydroxylerad aflatoxin B1-metabolit i mjölk från kor som fått toxiskt fod er. Toxinet har mutagen, karcinogen och teratogen verkan. Det bildas genom enzymatisk hydroxylering av aflatoxin B1 med aflatoxin B1-4-hydroxylas, ett cytokrom P-450-beroende enzym.
Ett enzym som katalyserar omvandlingen av myoinositol-hexakisfosfat och vatten till 1L-myoinositol-1,2,3,4,5-pentakisfosfat och ortofosfat. EC 3.1.3.26.
En histamin H1-antagonist med uttalat sedativa egenskaper. Den används vid allergier och som hostmedicin, mot illamående och som sömnmedel. Doxylamin har även används inom veternärmedicin och användes tidigare vid behandling av parkinsons sjukdom.
Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.
Ett växtsläkte av familjen Euphorbiaceae. Växterna innehåller jatrofon och andra diterpener.
Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.
Olika sorters mat som framställts av någon del av djurkroppar som används för föda (t ex sylta, korv, lapskojs).
Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.
Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.
Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).
Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.
De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.
De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.
Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).
Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.
Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.
Ett släkte s k fältsvampar i familjen Hypocreales. De omfattar mykotoxinproducerande mögelarter med global utbredning som angriper både växter (t ex spannmål och potatis) och djur. Till deras teleomorfer hör Gibberella.
Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.
Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.
Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.
Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.
En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.
Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.
Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.
Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.
Undanhållande av mat under kontrollerade, experimentella förhållanden.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.