Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.
Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.
Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.
Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.
Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.
Den visuella presentationen av data i ett människa-maskinsystem, såsom visning av data från en dator på en bildskärm av t ex katodstråletyp.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.
Exakta matematiska och logiska procedurer för analys av medicinsk information avseende hälso- och sjukvård.
Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.
Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.
En typ av pedagogiska hjälpmedel.
Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.
Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.
Datorstödd analys och behandling av problem inom ett visst område.
Allmän kännedom om datateknisk terminologi och om hur datorer programmeras och fungerar.
Datorbaserade sammanställningar av olika typer av informationsenheter (text, ljud, grafik, videosekvenser), hoplänkade med logisk, icke-linjär teknik som ger användare möjligheter att orientera sig i informationsmassan; även själva systemtekniken ("hårdvaran") räknas hit.
Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.
Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser.
Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.
Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.
Utbildning i datakunskap och användning av datorer.
Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.
Yttre enheter anslutna till ett datasystem och avsedda för inmatning av data i systemet.
Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.
Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.
Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.
Ett protein i annexinfamiljen med möjlig roll i cellmembranets exocytos- och endocytosfunktioner.
Ett system där samverkan mellan människans och en maskins funktioner är nödvändig för systemets drift.
Bruk av musik som tilläggsbehandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.