En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.
Föreningar där en eller fler hydroxylgrupper av glycerol har eterbindning med en mättad eller omättad alifatisk alkohol. En eller två av glycerolhydroxylgrupperna kan vara förestrade. Dessa ämnen har påträffats i olika typer av djurvävnad.
Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).
Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.
Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.