CriminalsStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Kriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Rättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.FångarFängelserUpprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Ungdomsbrottslighet: Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Abort, illegal: Olagligt avbrytande av graviditet.Antisocial personlighetsstörning: En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.Kriminologi: Läran om brott och brottslingar med särskilt avseende på hur personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar vägen mot eller ifrån brottslighet.Sakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.VåldSkjutvapen: Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Juridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.PolisRättsmedicin: Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.Mord: Uppsåtligt berövande av annan människas liv (enligt Brottsbalken).Obligatoriska program: Program för vilka deltagande är tvingande.Läkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.Psykiatrisk tvångsvård: Omhändertagande av patient med allvarlig psykisk störning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 1991:1128).KriminalteknikPyromani: Tvångsmässigt behov att anlägga eld.Brottsoffer: Personer som utsatts för brott.Barnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.Avtal om omflyttningPorträtt, principerMetadon: En syntetisk opioid som används i sin klorväteform. Den är en smärtstillande opioid med huvudsakligen mu-opioidagonistegenskaper. Medlet har verkan och användning liknande morfinets. Det har även undertryckande verkan på hostcentret och kan ges för att kontrollera ihållande hosta i samband med lungcancer i slutskedet. Metadon används också för att behandla drogberoende, men långvarigt bruk av metadon kan i sig leda till beroende.Sociala beteendestörningarOpiate Substitution TreatmentSömngångBehandlingshem för missbrukareRiskbeteende: Ett beteende som innebär att ens handlingar kan medföra fara eller skada för en själv eller andra.Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Formell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.Socialpsykiatri: Psykiatrisk disciplin med vikt på sociala, psykologiska och fysiska faktorer relaterade till uppkomst och förebyggande av psykiska sjukdomar, och på upprätthållande av psykisk hälsa i samhället.Counterfeit DrugsSprängämnenBomberMedborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Förenta StaternaRashygien: Syn. eugenikNarkotikamissbrukAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Buprenorfin: 17-(cyklopropylmetyl)-alfa-(1,1-dimetyletyl)-4,5-epoxi-18,19-dihydro-3-hydroxi-6-metoxi-alfa-metyl-6,14-etenmorfinan-7-metanol. Ett derivat av opioidalkaloiden tebain, som har kraftigare och mer långv arig verkan än morfin. Det tycks verka som agonist vid my- och kappaopioidreceptorer och som anatagonist vid deltareceptorer. Frånvaron av deltaagonistverkan tros vara orsaken till utebliven buprenorf intolerans vid kronisk sjukdom.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.SkottskadorDödsstraff: Bestraffning med döden för vissa brott.Brott mot mänskliga rättigheter: Avsiktlig felbehandling eller diskriminering av vissa människogrupper, bl a genom brott mot de grundläggande rättigheter som stadgas av Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FNs generalförsamling genom resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och kompletterad 1966 med de två internationella konventionerna om "ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter" och "medborgerliga och politiska rättigheter".Barnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.Personal Construct TheoryBiologisk psykiatri: Ett tvärvetenskapligt område för studier rörande beteendets biologiska grunder - de biokemiska, genetiska, fysiologiska och neurologiska - och tillämpning av denna kunskap i förståelsen av och behandl ingen av psykisk sjukdom.Tvång: Bruk av våld eller förtryck för att uppnå medgörlighet eller lydnad, även i samband med politisk maktutövning.NeuropsykologiSocialt ansvarStraffSexuella övergreppHeroinberoende: Såväl fysiologiskt som känslomässigt beroende av heroin.Rättspatologi: En särskild gren av patologin, med tillämpning i rättssammanhang.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.StudentavhoppDrogtestning: Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.Generationsrelationer: Förhållanden mellan individer av olika generationer. Häri ingår t ex kommunikation, omsorg, ansvarighet, lojalitet och även konflikter mellan besläktade eller icke-besläktade individer.Tvångsupprepning av ord: Ofrivillig, mekanisk upprepning av nyligen hörda ord, fraser eller sångtexter. Fenomenet kan ha samband med transkortikal afasi, schizofreni eller andra störningar. Syn. ekolali.Felbehandling: Försumlighet eller slarv i t ex läkares, tandläkares eller advokats yrkesteutövning, varvid skada kan uppstå, som kan få rättsliga eller disciplinära påföljder.Biometric IdentificationAvvikande beteende: Ett upprepat och ihållande beteendemönster, inom vilket andra människors grundläggande rättigheter eller vanliga, åldersanpassade sociala normer eller regler bryts. Beteendena omfattar aggressivt uppförande som hotar att skada andra människor och djur, icke-aggressivt uppförande som medför skada på eller förlust av egendom, bedräglighet eller stöld, och allvarliga regelöverträdelser. Störningarna ses före 18 års ålder.Rehabiliteringshem: Speciella bostäder för personer som inte kräver sjukhusvård, men som inte är friska nog att klara sig själva i samhället utan tillsyn eller stöd.RättsgenetikAggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Psykotiska störningarInstitute of Medicine (USA): Ett institut i USA med nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.Mental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.Medkänsla: En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa. Syn. empati.VåldtäktMänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.SäkerhetsåtgärderInstitutionsvård: En specialiserad vårdform för beteendestörningar, inklusive drogmissbruk. Vården kan bestå av terapeutiskt utformat gruppboende och undervisning för förvärvande av praktiska färdigheter som hjälp för patienterna att fungera i samhället.Avinstitutionalisering: En utveckling mot vård i det öppna samhället i stället för i institutionsmiljö, med de effekter detta kan ha på individen, på anhöriga, på samhället och på vårdsystemet.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.