CrataegusIllicium: Ett växtsläkte av familjen Illiciaceae, ordningen Illiciales och klassen Magnoliopsida. De är vintergröna, har aromatiska blad och bisexuella blommor. Blommans hondel har 7-15 fruktblad. En känd art är Illicium verum (stjärnanis, kinesisk anis; ej besläktad med kryddväxten anis).CryptocaryaPhotiniaLök: Ett släkte liljeartade örtväxter omfattande lök (Allium cepa), vitlök (A. sativum), gräslök (A. schoenoprasum), purjolök (A. porrum), prydnadsväxten jättelök (A. giganteum) m fl. Många arter producera r skarpt smakande, både bakteriostatiska och fysiologiskt aktiva ämnen. De används i matlagning och inom den traditionella medicinen.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.AktinidiaNepetaPolypodiaceaeMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.ChecklistRosaceaeFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Fragaria: Ett växtsläkte med ätliga frukter (smultron), tillhörande familjen Rosaceae.Plum Pox VirusPrunusInformationstjänster: Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtbladVäxtproteinerVäxtrötterLäkemedelsinformation: Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Pimpinella: Bockrot. Ett örtsläkte inom familjen flockblomstriga växter (Apiaceae/Umbelliferae). Arten anis (P. anisum) utnyttjas som krydda och som källa för anetol (anisolja).PesticidsynergisterNaturmedicinPiperonylbutoxidHårbottenssjukdomarMalation: Ett insektsbekämpningsmedel av bredspektrumtyp bestående av alifatiskt organofosfat (C10H19O6PS2) med utbredd användning både inomhus och inom jordbruksnäringen.BöckerPublikationerBokurvalBibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.PubliceringGalago: Ett släkte inom familjen Lorisidae (primater; halvapor) med fyra arter som lever i Afrika, söder om Sahara, och närliggande öar. De fyra arterna är G. alleni, G. crassicaudatus, G. demidovii och G. senegalensis (dvärggalago eller "bushbaby"). Släktet Euoticus förs ibland samman med Galago.Larrea: Ett växtsläkte av familjen Zygophyllaceae. Växterna innehåller NDGA (nordihydroguaiaretsyra). Buskarna växer i ökenklimat i sydvästra USA, Mexico och Anderna i Sydamerika. Av bladen bereds s k "chaparral-te".Blommor: Växters fortplantningsorgan.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.PalmerBärnstensanhydriderTrädMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Columbidae: Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.FörstärkningsschemaGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Hevea: Ett växtsläkte (gummiträd) inom familjen Euphorbiaceae (törelväxter) och ordningen Euphorbiales, underklassen Rosidae. Naturgummi erhålls huvudsakligen från Hevea brasiliensis, men även från några andra växter.Eukalyptus: Ett släkte australiska träd inom familjen Myrtaceae som producerar gummi, oljor och kådor, vilka används som smakämnen, sammandragande medel och aromämnen. Tidigare användes produkterna till behandling av diarré, astma, bronkit och luftvägsinfektioner.SorbusMalfjärilar: Insekter av underordningen "Heterocera" och ordningen Lepidoptera.TelevisionLepidoptera: En stor insektsordning som omfattar fjärilar och malar.OcoteaFlygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.