Coxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.Coxiella: Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier (rickettsior) med stor utbredning hos fästingar och olika däggdjur i hela världen. Särskilt vanlig är förekomst hos nötkreatur, får och getter.Q-feberGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.FårsjukdomarEndokardit, bakteriellZoonoserBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Rickettsia typhiSeroepidemiologiska studierKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.RickettsiaVakuolerAbort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Rickettsia rickettsiiVeterinärerPefloxacinHjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.Doxycyklin: Ett syntetiskt tetracyklinderivat med liknande antimikrobiell verkan. Djurförsök visar att det ger mindre missfärgning av tänderna än andra tetracykliner. I vissa områden används det för behandling av klorokinresistent falciparummalaria.Bartonella quintana: En art gramnegativa bakterier med människan som värdorganism och den vanliga lusen, Pediculus humanus, som vektor. Skyttegravsfeber orsakas av denna bakterie.MejeriproduktionFästingarLivestockMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Chlamydophila: Ett släkte av familjen Chlamydiaceae som omfattar gramnegativa, icke Chlamydia trachomatisliknande arter, som ger infektioner hos ryggradsdjur. Chlamydophila producerar inte påvisbara mängder glykogen . Typarten är Chlamydophila psittaci.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.PolymeraskedjereaktionNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Blotting, SouthwesternBakteriella antigenerBakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.RickettsiainfektionerImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Bacterial Secretion SystemsBakteriologi: Läran om bakterierna.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Terminologi, principerMeSH: Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA. Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.Bakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Subject HeadingsEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Feber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.SverigeFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Igelkottar: Familjen Erinaceidae, i ordningen Insectivora. De flesta arter är riktiga igelkottar, täckta med taggar och med mycket kort svans. De sydostasiatiska arterna (råttigelkottar; Echinosoricinae) har vanlig päls och lång svans.FästinginfestationerIxodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).Reptiler