Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.
Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.
Höjd över havet.
Det geografiska området i allmänhet kring de stora sjöarna mellan Kanada och USA.
Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.
Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.
Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.
Högenergistrålning eller partiklar från yttre rymden som träffar jorden, jordatmosfären eller rymdfarkoster och som kan ge upphov till sekundär strålning vid kollision med atmosfären eller rymdfarkoster.
En grupp enzymer som avskiljer serin- eller treoninbundna fosfatgrupper från ett stort antal fosfoproteiner. Till gruppen hör även ett antal enzymer som fosforylerats genom verkan av ett kinas. EC 3.1.3.16.
Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.
Ett växtsläkte i familjen Oleaceae (syrenväxter). Arten F. suspensa innehåller suspensasid.
En alkohol som framställs från mintolja eller på syntetisk väg.
De nakenfröiga växterna är en grupp kärlväxter vars frön inte är omgivna av ett fruktskikt, till skillnad från angiospermer (gömfröiga växter), vars frön är inneslutna i en fruktkropp. I stället kan fröna sitta i t ex kottar. Idag delar man in gymnospermerna i fyra divisioner: Coniferophyta (barrväxter), Cycadophyta, Ginkgophyta och Gnetophyta.
Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.
Stränder, såväl naturliga som anlagda, avsedda för bad och rekreation.
Tillgivenhet. Inom psykiatrin avses med begreppet vanligtvis välbehag, i meningen angenäma upplevelser människor emellan.
Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.
En destillationsprodukt av stenkolstjära, med innehåll av bl a fenoler och aromatiska kolväten. Kreosot används som impregneringsmedel.
En familj små, sötvatten- och brackvattenlevande fiskar med följande släkten: Adinia, Fundulus, Leptolucania, Lucania och Plancterus.
Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.
Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.
Begrepp baserat på standardiserade avgifter för sjukvårdstjänster i det amerikanska allmänna sjukförsäkringsprogrammet Medicare.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Ett växtsläkte (päron) av familjen Rosaceae som är känt och odlat för sina ätliga frukter.
Ett växtsläkte (äpple) i familjen Rosaceae och ordningen Rosales. Det är mest känt för sina ätliga frukter och träden odlas i tempererade zoner över hela världen.
En konstart inriktad på att förklara biomedicinska begrepp med hjälp av illustrationer, som t ex diagram och teckningar. Illustrationerna kan framställas för hand, som fotografier, med datorer, eller genom andra elektroniska eller mekaniska tillvägagångssätt.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.