Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.
Fritidsaktiviteter baserade på intresse.
Ett tal, baserat på känd statistik, som anger det antal år som en människa av viss ålder rimligen kan förväntas leva.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.
Direktiv givna av patienter före en situation där de kan vara oförmögna att själva fatta beslut om sin egen vård och behandling, i vilka anges behandlingsönskemål eller fullmakt åt en tredje part att fatta beslut i deras ställe.
Den frivilliga delen av det amerikanska Medicare-programmet, omfattande sjukvårdstjänster utöver dem som ingår i den obligatoriska delen, som t ex hemsjukvård, öppenvård, laboratorieundersökningar m fl. Dessa förmåner förutsätter dock erläggande av en månatlig försäkringspremie.
En stor klass leddjur, omfattande bl a humrar, krabbor, räkor, gråsuggor, vattenloppor och långhalsar.
En primitiv form av matsmältningskörtel hos marina artropoder (leddjur), innehållande celler som liknar leverceller och bukspottkörtelceller hos däggdjur.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
Ordnade sammanställningar av beskrivningar av och hänvisningar till föremål med tillräckliga uppgifter för att föremålen skall kunna återfinnas.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Referens- eller faktaböcker inom bestämda ämnesområden.
Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.
Böcker avsedda att ge faktiska upplysningar eller instruktioner.
Bruk av hirudin som antikoagulant vid behandling av hjärt- och blodsjukdomar.
Oftast skämtsamma tecknade berättelser av satirisk eller karikatyrisk art.
Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.
Inlärning som är förankrad i förmågan att reagera olika på olika stimuli.
Luftrörssjukdom till följd av överkänslighet för damm från fågelspillning.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Besök av en grupp läkare till ett främmande land i avsikt att där genomföra tidsbegränsade specialstudier eller insastser. Begreppet får inte förväxlas med "Mission och missionärer", som avser permanenta medicinska inrättningar och personal tillhörande religiösa organisationer.
En stimulus- och svarsmekanism som fortlöpande kan styra beteende, kognition, uppfattnings- och prestationsförmåga.
Term att användas för artiklar som handlar om medicinsk verksamhet vid inrättningar som drivs av någon religiös organisation.
Elektrontäta cytoplasmapartiklar, omslutna av ett enkelt membran, som t ex peroxisomer, glyoxisomer och glykosomer.
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Kyrkliga eller andra arbetsfria högtidsdagar. Också semesterdagar räknas hit.
Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.
Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.
Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.