C-EBP deltaC-EBP: En klass av proteiner som ursprungligen påvisades för sin förmåga att binda till DNA-sekvensen CCAAT. Det typiska CCAAT-förstärkarebindande proteinet bildar dimerer och består av en aktiveringsdomän, en DNA-bindande grundregion och en leucinrik dimeriseringsdomän (leucinzipper). CCAAT-bindande faktor är en strukturellt distinkt typ av CCAAT-förstärkarebindande protein (C/EBP), bestående av en trim er av tre olika underenheter.C-EBP alfa: Ett CCAAT-förstärkarebindande protein i lever, fettvävnad, tarmar, lungor, binjurar, livmoder, äggstockar och i de perifera blodkärlens mononukleära celler (mononukleära leukocyter). Studier med knock -outmöss har visat att C/EBP alfa (CCAAT-enhancer-binding protein-alpha) har avgörande betydelse för levercellers och fettcellers funktion och differentiering.C-EBP beta: Ett CCAAT-förstärkarebindande protein (CCAAT-enhancer-binding protein beta) i lever, tarmar, lungor och fettvävnad. Det är en viktig förmedlare av interleukin-6-signalering.Farmakopeer, principer: Auktoritativa sammanställningar över läkemedel och preparat, beskrivningar av dem, formulering, analytisk sammansättning, fysikaliska konstanter, viktigaste kemiska identifieringsegenskaper, standardvärden för styrka, renhet och dosering, kemiska bestämningstest osv. Oftast ansvarar en statlig myndighet för utgivningen (t ex . United States Pharmacopoeia; British Pharmacopoeia; Europeiska farmakopén; Nordiska farmakopén). De skiljer sig från läkemedelskataloger, som är enklare förteckningar över godkända och tillgängliga läkemedel (t ex FASS).Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Läkemedelsgodkännande: En procedur som krävs för att ett läkemedel skall godkännas för användning av en tillståndsgivande myndighet. I processen ingår prekliniska eller kliniska prövningar, vetenskaplig rapport, ansökan, utvärdering av underlag och testresultat, samt uppföljning och kontroll av effekterna av läkemedlet.Internationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.United States Food and Drug AdministrationFiltrering: Ett förfarande för att skilja partiklar från en gas eller vätska, genom att låta dessa passera ett medium som inte släpper igenom de fasta partiklarna.Annual Reports as TopicAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Annual ReportsTobaksindustriSällskapFormell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.VideokonferenserTematiskt apperceptionstestCommunity-Based Participatory ResearchTelekonsultationTelekommunikationerKonsumentinflytande: Konsumenters rätt till delaktighet i beslutsprocesser.Interdisciplinary StudiesTelefonAtractylodesHälso- och sjukvårdsadministratörer: Den personalkategori som är ansvarig för att genomföra gällande sjukvårdspolitik och leda verksamheten vid hälso- och sjukvårdsinrättningar.Sjukhusadministratörer: Personer ansvariga för genomförande av handlingsprogram och ledning av verksamhet i sjukhus.Persiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Förkortningar, principer: Förkortningar av skrivna ord och uttryck.Ackommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Ordböcker, principerTerminologi, principerPresbyopiCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Okulär konvergens: Den sammanfallande ljusbrytningen i ögat.Flygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Flygteknik: Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.SingaporeKosmisk strålning: Högenergistrålning eller partiklar från yttre rymden som träffar jorden, jordatmosfären eller rymdfarkoster och som kan ge upphov till sekundär strålning vid kollision med atmosfären eller rymdfarkoster.ResorDjurs flyktDiamant: Mineral bestående av kristalliserat kol (C) med kubisk struktur. Diamant är det hårdaste kända, naturliga ämnet och uppträder som färglösa eller färgade, mer eller mindre välutvecklade kristaller. Diamant är en eftertraktad ädelsten, men används också i skärande eller slipande verktyg och som lager i finmekaniska konstruktioner, som t ex urverk.Tandvårdsutrustning, höghastighetsBor: Grundämne och spårämne med kemiskt tecken B, atomnummer 5 och atomvikt 10.81. Isotopen bor-10 används som neutronfångare i borneutroninfångningsterapi.Diamond-Blackfans anemi: En sällsynt, medfödd, hypoplastisk anemi som oftast debuterar i tidig barndom. Sjukdomen kännetecknas av måttlig till svår makrocytisk anemi, fall av neutropeni eller trombocytos, cellulärt normal benmärg med erytroid hypoplasi samt ökad risk för leukemi.Tandputsning: Slipning och polering av protes- eller amalgamytor.Nanodiamonds