Bulimia nervosaEating Disorders: En grupp sjukdomstillstånd kännetecknade av fysiologiska och psykologiska aptitstörningar eller störningar i födointaget.Binge-Eating DisorderKroppsuppfattning: Individens egen uppfattning av sin kropp som en avgränsad enhet i rummet, oberoende och skild från alla andra föremål.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Kräkning: Utstötning av maginnehållet genom munnen.Hyperphagia: Intag av större mängder föda än nödvändigt.Aptitlöshet: Anorexi. Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersManualer, principer: Böcker avsedda att ge faktiska upplysningar eller instruktioner.Kognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Hunger: Känsla av behov av föda till följd av tom magsäck.MättnadSatiety ResponseInformell social kontroll: Sådana former av kontroll som utövas på mindre konkreta och påtagliga sätt, som genom folkliga seder, konventioner och allmän uppfattning.Sinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.Impulsivt beteende: Utförande av en handling utan dröjsmål, eftertanke eller viljestyrning som svar på ett stimulus.Psykiatriskt status, skattningsskalorPersonlighetsprofilformulärSjukdomar bland tvillingar: Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.EatingMuntorrhetEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Självdestruktivt beteendeKostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.PatientavhoppPsykoterapiAnorexia nervosaBulimi: Episoder av omåttligt ätande i förening med rädsla för att inte kunna sluta äta, depressioner och självförakt. Avföringsmedel2,6-diklorindofenol: 2,6-natriumdiklorindofenol. Ett färgmedel som används som reagen s vid bestämning av C-vitamin.PikraterKapillärelektrofores: En ytterst känslig (pikomolarnivå; tiotusentals gånger känsligare än konventionell elektrofores) och effektiv elektroforesteknik för separation av proteiner, nukleinsyror och kolväten.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Skilsmässa: Formell, lagenlig upplösning av äktenskap.Avslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Sanningens avslöjandeFetomaternell blodpassageDietik: Läran om och reglering av kosten.Biometric IdentificationDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Rymdsjuka1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.SverigeMjukgörareDietylhexylftalat: En ester av ftalsyra (1,2-bensendikarboxylsyra). Det är en ljus, luktfri vätska som används som mjukgörare i många hartser och elastomerer.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Livsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.ArbetsterapiRegionala vårdprogramFörsvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.SjuksköterskorArbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Försäkringsförmåner: Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.Physical Therapists