Budget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Statlig finansieringHälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Ekonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Läkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Kostnadskontroll: Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.Anslagsfördelning: Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Bokföring: System för bokföring av penningtransaktioner.Förenta StaternaPolitikKostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Modeller, ekonomiska: Statistiska modeller för produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster, och för finansiella överväganden. För tillämpning av statistiska metoder på prövning och kvantifiering av ekonomiska teorier finns termen "ekonometriska modeller".Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.ResursfördelningState GovernmentKostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.Alternativa sjukförsäkringssystem: En typ av sjukförsäkringssystem som förekommer i USA.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Regional hälso- och sjukvårdsplaneringPrissättningAtmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Finansiell riskfördelning: Ett system där bidragsgivare/betalare delar en del av det ekonomiska risktagandet för en viss patientgrupp med vårdgivarna. Vårdgivarna förbinder sig att hålla fasta avgifter i utbyte mot ett ökat bidragsunderlag och möjligheten att dra fördel av kostnadsbesparande åtgärder. Vanliga riskdelningsmetoder är prospektiva betalningsplaner, enhetstaxor, diagnosbaserade avgifter eller i förväg överenskomna avgifter.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.EnergiomsättningForskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramModeller, ekonometriska: Tillämpning av matematiska formler och statistiska metoder för att pröva och kvantifiera ekonomiska teorier och lösa ekonomiska problem.Sjukvårdsbidrag: Finansiering av allmän sjukvård åt bidragstagare.Offentlig sjukvårdMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Subakut vårdFörteckningar, principer: Förteckningar över läkemedel, läkemedelsrecept eller läkemedelsformuleringar, vilka är mindre uttömmande än farmakopéer.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Sjukvårdsavgift, personlig: En form av sjukvårdsförsäkring som innebär att vårdgivaren betalas ett fast belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av vårdinsats.Prospektiva betalningssystemNitrogen CycleHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Beslutsfattande, organisatoriskt: Beslutsordningen i en institution eller annan organisation.Policy-uppläggningRegeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.Kapitalfinansiering: Investering i materiel och utrustning som sedan räknas som tillgångar.Sjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.SärläkemedelsproduktionEcological Parameter MonitoringErsättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.Konvalescentsjukhus: Sjukhus för eftervård av patienter under tiden de återhämtar sig efter akut sjukdom.Biblioteksadministration: Planering, organisation, bemanning och ledning av bibliotek.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Försäkringsförmåner: Rätt till ersättningar eller tjänster enligt givna villkor i ett försäkringsbrev/försäkringsavtal.TurkmenistanOrganiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Kontraktstyrd vård: Sjukförsäkringsprogram avsedda att minska onödiga sjukvårdskostnader genom en mängd olika mekanismer, så som ekonomiska incitament för läkare och patienter att välja mindre kostsamma vårdformer, kritisk granskning av behoven av specialvård, större andel frivilligfinansiering, bättre styrning av inskrivning och tiden för sjukhusvård, styrmedel för kostnadsfördelning för öppenvårdskirurgi, selektivt val av vårdgivare och prioriterad handläggning av högkostnadsfall. Programmen kan tillhandahållas av olika sorters vårdgivarorganisationer.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Medicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Statliga program: Program och verksamheter som genomförs på initiativ av regeringen.Prepaid Health PlansNational Health Insurance, United StatesPatientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.SkatterVäxthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Privat sektorOceaner och hav