Buddhism: Lära utvecklad av Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha, död ca 480 f. Kr. Läran kan delas in i de fyra sanningarna: 1) lidandet är en del av tillvaron; 2) lidandet uppstår ur begäret; 3) lidandet kan fås att upphöra om begäret övervinns, och 4) detta uppnås genom mental och moralisk självrening på vägen till nirvana.TeologiReligion och medicinEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.Ilska: En stark, känslomässig yttring av missnöje eller upprördhet till följd av störande intryck, skada eller hot.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Merozoiter: Enkärniga celler eller ett stadium i livscykeln hos sporozoprotozoer. Merozoiter som frisätts från brustna, flerkärniga skizonter sprider sig i blodbanan och infekterar de röda blodcellerna.ArkevirusBöckerEssäer: Skriftliga, ofta faktabetonade berättelser, som regel av mindre eller måttligt omfång, framställda på ett personligt eller lättsamt sätt.JärnvägarZearalenonBiometric IdentificationDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. E-postMedkänsla: En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa. Syn. empati.ReligionsfilosofierHinduism: En av de stora världsreligionerna, bestående av ett komplex av sociala, kulturella och religiösa trossatser och sedvänjor, och i stort begränsad till Indien. Hinduismen har ingen enskild grundare och ingen enskild, central skrift. Ett viktigt inslag är tron på själens oförgänglighet och återfödelse.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Jubileer och särskilda tillfällen: Högtidlighållande av speciella händelser.Splenorenal shunt, kirurgiskKlorfenamidin: Ett kvalstermedel som används mot många organofosfat- och karbamatresistenta skadedjur. Det har bindningslösande och monoaminoxidashämmande verkan.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Isokarboxazid: En MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare) som är effektiv vid behandling av svår depression, dystymi och atypisk depression. Medlet kan även använvändas för behandling av paniktillstånd och fobier.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.ReligionReligion och psykologiPrimed In Situ LabelingUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Filosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.Uppväckande: Kortikal vaksamhet eller tonusberedskap som svar på sensorisk stimulering.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Ceremoniellt beteende: En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Kannabinoid CB1-receptor: En undergrupp av kannabinoidreceptorer som främst återfinns på centrala och perifera nervceller där de kan spela roll genom att reglera frisättande av nervsignalsubstanser.UniversitetWilliams syndromPravastatinRåttor, inavlade F344Lymfokryptovirus: Ett släkte av familjen Herpesviridae och underfamiljen Gammaherpesvirinae som infekterar B-celler hos människor och nya världens primater. Typarten humant herpesvirus 4 är mer känd som Epstein-Barrvirus.SkeppKlövröta: En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.CriminalsMul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.HälsokontrollPrästerskapKristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.Amidsyntaser: Enzym som katalyserar bindningen av ammoniak eller någon amid till en annan molekyl, där länken utgörs av en kol-kvävebindning. EC 6.3.1.MikronesienPiceaGuam: Den största och sydligaste ön i Marianerna i Mikronesien, öster om Filippinerna.