Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Brottsoffer: Personer som utsatts för brott.StöldVåldCriminalsKriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Skjutvapen: Alla typer av handeldvapen, som t ex pistoler, revolvrar, gevär och hagelbössor.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.PolisMord: Uppsåtligt berövande av annan människas liv (enligt Brottsbalken).Rättsmedicin: Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.NazismKriminologi: Läran om brott och brottslingar med särskilt avseende på hur personlighetsfaktorer och sociala förhållanden påverkar vägen mot eller ifrån brottslighet.BoendeformerTätortsförnyelseKriminalteknikMiljöplanering: Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.VåldtäktUngdomsbrottslighet: Antisociala gärningar av barn eller minderåriga vilka är olagliga och bedöms som brottsliga.RättsgenetikRättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Förintelse: Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.Arkitektur: Byggnadskonst.Rättspatologi: En särskild gren av patologin, med tillämpning i rättssammanhang.Miljöterapi: Ett behandlingsprogram som baseras på förändringar i patientens omgivning, utförda av vårdpersonalen. Patienten deltar inte i behandlingsplaneringen.Alkoholhaltiga drycker: Drycker innehållande etylalkohol.Läkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.FångarBarnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.Legitimation: Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.Eponymer: "Namngivare". Inom medicinen benämning på t ex diagnoser, sjukdomar eller anatomiska strukturer som innehåller personnamn.Pyromani: Tvångsmässigt behov att anlägga eld.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Blodfläckar: Blodrester som kan ligga till grund för påvisande av antigena kännetecken och DNA-mönster ("DNA fingerprints"). De kan ha bevisvärde vid brottsutredning.Dödsstraff: Bestraffning med döden för vissa brott.Formell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.SäkerhetFängelserMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.TortyrSocialpsykologiLögnavslöjande: Fastställande av lögn genom registrering av känslomässiga störningar, uttryckta som avvikelser i fysiologiska processer, med hjälp av en polygraf.TätortsbefolkningAntisocial personlighetsstörning: En personlighetsstörning, vars genomgående drag är bristande hänsyn till, och kränkning av, andra människors rätt och som börjar i barndomen eller tonåren och sitter i till vuxen ålder. Personen skall definitionsmässigt ha fyllt 18 år och ha en bakgrund av beteendestörningar före 15 års ålder.SocialpolitikAndra världskrigetStadsplanering: Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.SkottskadorInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Web BrowserAnvändare-datorgränssnittMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.Upptäcktsfärder: Förhandsplanerade, vetenskapligt inriktade och dokumenterande resor eller exkursioner. Syn. expeditioner.