Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Befolkningstäthet definieras som antalet invånare per ytenhet i ett visst geografiskt område, ofta uttryckt som antalet invånare per kvadratkilometer.
I en enstaka medicinsk betydelse kan "floder" referera till abnormal accumulation eller flow of body fluids, som exempelvis lymphflöde eller utsöndring av kroppsvätskor i fel plats. Men detta är inte en vanlig användning och det är viktigt att betrakta begreppet inom dess specifika kontext, eftersom det kan ha olika betydelser beroende på området inom medicinen.
I medicinsk kontext, "seasons" refererer ofte til sæsonelle variationer i forekomsten eller alvorligheden af bestemte sygdomme eller helbredsproblemer. For eksempel kan man have en højere forekomst af influenza og andre respiratoriske infektioner i vintermånederne, mens allergier ofte er værre om foråret og sommeren på grund af øget eksponering for pollen og andre allergener. Sæsonvariationer kan også ses i mental sundhed, hvor sæsoner med mindre dagslys (som i efteråret og vinteren) kan være forbundet med en øget risiko for depression og andre affektive lidelser.
Psychodidae är en familj inom insektsordningen tvåvingar (Diptera), och kallas på svenska bland annat för blodsugareflugor eller stillahavsflugor. De flesta arter i denna familj är små, mjuka tvåvingar som saknar sklerotiserade delar av kroppen utan har en mer eller mindre genomskinlig kropp.
I en enkel medicinsk definition, kan prevalens definieras som frekvensen eller andelen av en given population som har en viss sjukdom eller tillstånd vid ett specifikt tillfälle eller under en specificerad tidsperiod. Det kan handla om livstidsprevalens (alla som någonsin haft en viss sjukdom), punktprevalens (alla som har en viss sjukdom vid en given tidpunkt) eller periodprevalens (alla som har haft en viss sjukdom under en specificerad tidsperiod). Prevalensen ger oss därmed en uppfattning om hur vanligt ett visst tillstånd är inom en population.
Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.
I medicinsk kontext kan "Träd" referera till en struktur i kroppen som liknar ett träd i sin form och funktion. Ett exempel är bronkialltar i lungsystemet, där de yttre grenarna delar sig successivt till allt mindre grenar, slutligen ledande till de små luftvägarna (bronkioler) som fylls med luft under inandning.
Medlemmar av sydamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.
"Socioeconomic factors refer to the conditions and circumstances related to a person's social and economic situation that can have an impact on their health outcomes, such as income, education level, employment status, housing quality, and access to healthcare services."
Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.
'Bertholletia' är ett botaniskt släkte inom familjen ljungväxter (Ericaceae), som endast omfattar arten Bertholletia excelsa, även känd som brasiliansk näringsträd eller paranötträd. Detta stort och högt uppväxande träd är ursprungligt i regnskogarna i norra Sydamerika och producerar de uppskattade paranötsfrukterna. Dessa nötter är en viktig exportvara för flera länder i regionen och anses vara en rik källa till näringsämnen som protein, fiber, och mineraler som magnesium, fosfor och zink.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
'Tätortsbefolkning' refererar inom svensk statistik till den totala antalet invånare boende inom en tätortsarea, vilket är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen i genomsnitt inte överstiger 200 meter.
"Epidemiologiska metoder är statistiska och observationella tekniker använda för att studera och försöka förstå distributionen, frekvensen och orsakerna till hälsorelaterade händelser och sjukdomar i populationer."
Simuliidae, även kända som black flies eller gnatflugor, är en familj tvåvingar inom insektsordningen diptera. Dessa små, håriga flugor är kända för sin aggressiva beteende och förekommer globalt, men är speciellt vanliga i fuktiga områden nära vatten som floder, bäckar och träsk. Larverna lever i sötvatten och filtrerar organiska partiklar ur vattnet medan de andas genom ett system av tuber. När de blir vuxna är simuliiderna ofta små, svarta eller bruna flugor med stora facetterade ögon och en robust kroppsbyggnad. De är också kända för att vara vektorer för olika sjukdomar som onchocerciasis (flodblindhet) och leishmaniasis.