Boutonneuse-feber: En febersjukdom i medelhavsområdet, Krim, Afrika och Indien som hänger samman med Rickettsia conorii-infektion.Klippiga bergen-fläckfeber: Akut febersjukdom orsakad av Rickettsia rickettsii. Den överförs till människor genom bett av infekterade fästingar och förekommer endast i Nord- och Sydamerika. Typiska kännetecken är plötslig huvudvärk och frossa och feber som varar två till tre veckor. Omkring den fjärde dagen efter sjukdomsutbrottet uppträder vanligen hudutslag på extremiteter och bål.RickettsiaRickettsia rickettsiiRickettsiainfektionerEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Rickettsia prowazekiiFästingarFladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Igelkottar: Familjen Erinaceidae, i ordningen Insectivora. De flesta arter är riktiga igelkottar, täckta med taggar och med mycket kort svans. De sydostasiatiska arterna (råttigelkottar; Echinosoricinae) har vanlig päls och lång svans.FästinginfestationerIxodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).ReptilerPrivatlivSverigeMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Genetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Datasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Proteinbiosyntes