Botulinum Toxins, Type ABotulinumgifter: Gifter producerade av Clostridium botulinum. Det finns minst sju olika ämnen, av vilka de flesta är proteiner. De har neurotoxiska, enterotoxiska och hemotoxiska egenskaper, är immunogena och omfattar de starkaste gifter man känner till. Det vanligaste blockerar frigörande av acetylkolin vid de kolinerga synapserna.Neuromuskulära medelClostridium botulinum: Den bakterie som orsakar botulism i människor, vildänder och andra vattenlevande fåglar. Den är även ansvarig för vissa typer av foderförgiftning hos hästar och kor. Bakterien producerar ett starkt ex otoxin, som är motståndskraftigt mot proteolytisk nedbrytning.Dyskinesi, medel mot: Läkemedel för behandling av rörelserubbningar. De flesta av dessa preparat verkar centralt på de dopaminerga och kolinerga systemen. Bland de kliniskt allra viktigaste är medlen mot Parkinsons sjukdom .Botulism: En sjukdom orsakad av kraftiga neurotoxiner av protein producerade av Clostridium botulinum, vilka stör det presynaptiska frisättandet av acetylkolin vid nerv-muskelförbindelsen. Kliniska tecken är bu ksmärta, kräkningar, akut förlamning (också andningsförlamning), dimsyn och dubbelseende. Botulism kan delas in i flera typer (t ex matförgiftning, barnbotulism, sårbotulism m fl).Botulinumantitoxin: Hästserum mot toxiner från A, B eller E-stammarna av Clostridium botulinum. Trivalent (ABE) antitoxin är vanligt.Blepharospasm: Blinkningar med eller kramp i ögonlocken pga spasmer i musculus orbicularis oculi. Syn. blefarospasm.Kramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.MuskelspasticitetInjektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.NackspärrSpottflödeStelkrampstoxinAnalfissur: Smärtsam sårspricka i ändtarmsöppningen. Den uppträder som en rak spricka eller reva i ändtarmsöppningens slemhinna och kan ge svår smärta och är svårläkt.Meiges syndrom: Ett syndrom kännetecknat av ansiktsdystoni, med blefarospasm, käköppning, tillbakadragna läppar, platysmatecken och framskjuten tunga. Det drabbar främst äldre vuxna och och har sin högsta incidens i 60-70-årsåldern.Clostridium botulinum typ A: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ A, ett nervgift för människor och djur.Clostridium botulinum typ E: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ E, ett nervgift för människor och djur.Koleratoxin: Enterotoxin från Vibrio cholerae. Det är ett protein, bestående av två huvudkomponenter, en tung (H) eller A-peptid och en lätt (L) eller B-peptid (koleragenoid). B-peptiden förankrar proteinet vid tarmepitelceller, medan A-peptiden tränger in i cytoplasman och aktiverar adenylcyklas och produktion av cAMP. Förhöjda halter av cAMP anses påverka utsöndring av vätska och elektrolyter från kryptceller i tarmen.Svettning, överdriven: Onormalt kraftig svettning, ffa på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Svettningen tros ha emotionella orsaker. Generellt stark svettning kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.InjektionerNervgifterOnormal muskelspänning: En ihållande kroppshållning som beror på samtidig sammandragning av verksamma och motverkande muskler i en kroppsdel. Det är oftast de stora axialmusklerna och bäckengördeln som drabbas. Tillstånd med ihållande eller återkommande dystoni som primärt symtom räknas som muskelspänningssjukdomar. Syn. dystoni.Ansiktsspasm, halvsidigEsofagusakalasi: Störning av rörelseförmågan i den nedre delen av matstrupen till följd av bristande avslappning i matstrupens nedre ringmuskel vid sväljning. I enstaka fall kan den bero på degeneration av tarmplexus ganglieceller eller vagusnervens motorneuron.Ansiktsmuskler: Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.Muskelspänningssjukdomar: Förvärvade eller nedärvda sjukdomstillstånd som har dystoni som främsta symtom. Dessa sjukdomar delas allmänt in i generaliserade (utbredda) dystonier (t ex vanställande muskelspänning) och fokala dystonier (t ex "skrivkramp"). De kan även klassificeras efter ärftlighetsmönster och debutålder.T-2-toxinSvettning, gustatoriskSynaptosomal-Associated Protein 25Cerebral pares: En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. De fyra viktigaste undertyperna är spastisk förlamning, atetos, ataktisk och blandad cerebral pares, bland vilka de spastiska formerna är vanligast förekommande. Störningarna kan variera mellan försämrad finmotorisk ko ntroll och svåra spasmer i samtliga lemmar. Spastisk diplegi (Littles sjukdom) är den vanligaste subtypen. Syn. hjärnförlamning.Toxiner, biologiskaAntitoxiner: Renat antiserum från djur (oftast hästar) som immuniserats genom toxin- eller toxoidinjektioner. Antitoxinet ges för passiv immunisering mot specifika bakteriella toxiner, som t ex botulinum-, tetanus - eller difteritoxin.Oculomotor MusclesUrinary Bladder, OveractiveHästfot: Fot med nedåtböjd fotsula. Syn. spetsfot; pes equinus.Clostridium botulinum typ B: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ B, ett nervgift för människor och djur.FöryngringHudens åldrande: Förändring av hudens struktur och elasticitet med tiden. Den kan vara en effekt av fysiologiskt åldrande eller av ultraviolett bestrålning, vanligtvis genom exponering för solljus.Kosmetisk kirurgi: Metoder för att förbättra eller försköna de synliga kroppsdelarna.ToxoiderClostridium botulinum typ F: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ E, ett nervgift för människor och djur.Neuromuskulär förbindelseBehandlingsresultatFörlamningClostridium botulinum typ D: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ D, vilket är neurotoxiskt för djur, särskilt nötkreatur, men inte för människor.Neuromuskulära blockerareInjektioner, intralesionella: Injicering direkt i områden med skadad vävnad.Gifter från havsorganismer: Gifter som avges från marina växter eller djur. De omfattar specifika, definierade gifter som saknar egna termar, så som de från giftiga fiskar. Hit hör t ex clupeotoxin, pahutoxin, prymnesin och scombrotoxin.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.R-SNARE-proteinerADP-ribostransferaserTryckmätning: Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.RöststörningarLivsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Melia: Ett växtsläkte (med bl a zedrak) av familjen Meliaceae (mahognyträd). Växterna innehåller meliavolkinin, melianin C och limonoider.Oddis sfinkterFörlamning, halvsidig: Svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. Tillståndet beror oftast på sjukdom eller skada (t ex hjärnblödning) i den hjärnhalva som är på motsatt sida av den drabbade sidan av kroppen. Mer sällan kan hjärnstamsskador, ryggmärgssjukdomar, perifera nervsjukdomar eller andra tillstånd visa sig som hemiplegi. Hemipares är en mildare form av muskelsvaghet i den ena kroppshalvan.ShigatoxinerMuskelhypertoniSynkinesiSkelningAnsiktsnerv: Den sjunde hjärnnerven. Facialisnerven har två delar, den större motornervroten, som kan kallas den egentliga facialisnerven, och den mindre, sensoriska nervroten. Tillsammans leder de efferenta nervsignaler till ansiktsuttrycksmusklerna och till tår- och spottkörtlarna, samt afferenta smaksignaler från de främre två tredjedelarna av tungan och beröringssignaler från ytterörat.Upper ExtremityInjektioner, intradermala: Injicering av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska i huden via ihålig nål.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Magmuskelförlamning: Förlamning av magsäckens muskelskikt. Tillståndet ses oftast som en komplikation av diabetes mellitus.Shigaltoxin 2Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Muskelavslappningsmedel, centrala: En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.Adenosindifosfatribos: Adenosin-5´-(trivätedifosfat),5´-5-ester med D-ribos. En ester som bildas mellan aldehydkolet i ribos och det terminala fosfatet i adenosindifosfat. Verkar som ribosbärare.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.HandstilClostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.NackmusklerShigatoxin 1Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Eyelid DiseasesAnsiktsförlamning: Stort eller fullständigt bortfall av motoriska muskelfunktioner i ansiktet. Tillståndet kan bero på central eller perifer skada. Skador på nervbanor i centrala nervsystemet från hjärnbarken till ansiktets nervkärnor i pons medför muskelsvaghet som oftast ej omfattar pannans muskler. Ansiktsnervsjukdomar ger vanligtvis generaliserad, halvsidig ansiktssvaghet. Sjukdomar i de neuromuskulära förbindelserna och muskelsjukdomar kan också ge upphov till ansiktsförlamning eller -försvagning.Leddjursgifter: Giftämnen från djur tillhörande Arthropoda. Mest kända är gifter från skorpioner, spindlar, myror, bin och getingar. De innehåller proteintoxiner, enzymer och andra bioaktiva ämnen som kan vara dödlig t giftiga.SvettkörtlarFiskprodukter: Livsmedelsprodukter framställda av fisk.Parapares, spastiskStruphuvudmuskler: Struphuvudets egna muskler omfattar aryepiglotticus, arytenoideus, cricoarytenoideus, cricothyroideus, thyroarytenoideus, thyroepiglotticus och vocalis.OphthalmoplegiaExocytos: Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.Blåsstörning, neurogen: Bristande funktion hos urinblåsan pga sjukdomar i de delar av det centrala eller perifera nervsystemet som styr urintömningen. Denna störning har ofta samband med ryggmärgssjukdomar, hjärnsjukdomar el ler perifera nervsystemets sjukdomar.Inåtskelning: En form av felriktning av ögonen orsakad av för stark konvergens av synaxlarna, vilket leder till korsögdhet. Tillståndet kan t ex bero på förlamning av ögats yttre, raka muskel, vilket ger ögat ett inåtriktat läge vid försök att spänna blicken. Syn. esotropi.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.LivsmedelskonserveringRöststörningarrhoB GTP-bindande proteinerStödskenorBiologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.EyelidsEsofaguskramp: En motorisk störning i matstrupen kännetecknad av bröstsmärtor och svårigheter att svälja (dysfagi). Orsaken är inte klarlagd. Kraftiga, icke framdrivande sammandragningar utösta av sväljning förekommer, särskilt hos äldre.SmärtanalysUrodynamikDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Dyskinesi: Onormala, ofrivilliga rörelser som främst drabbar armar och ben, bålen eller käkarna, och som är en manifestation av något bakomliggande sjukdomstillstånd. Tillstånd som har dyskinesier som återkommande eller ihållande primära symtom kan betraktas som dyskinesisyndrom (se "rörelserubbningar"). Dyskinesier är också ganska vanliga i samband med sjukdomar i de basala ganglierna.EnterotoxinerMotorisk ändplatta: Det specialiserade, postsynaptiska området i en muskelcell. Clostridium botulinum typ C: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ C, vilket är neurotoxiskt för djur, särskilt nötkreatur, men inte för människor. Giftet lösgör aktintrådar.Magsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.AdenylatcyklastoxinSvettningSpindelgifterLivsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Inåtvikning av ögonlock: Inåtvändning av ögonlockskanten, t ex pga kramp. Syn. entropion.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Anal CanalSynaptosomerKomplext regionalt smärtsyndrom: Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärrtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).UrinrörssjukdomarRörelserubbningar: Syndrom som har dyskinesi som främsta kännetecken i sjukdomsförloppet. Till denna kategori hör degenerativa, ärftliga, infektions- och läkemedelsframkallade, postinflammatoriska och psttraumatiska tillstånd.SNARE-proteinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Matstrupstal: En metod för frambringande av tal efter laryngektomi (avlägsnande av struphuvudet), där talljud framställs genom vibrationer i matstrupens luftpelare och sammandragningar i krikofaryngealringmuskeln.Synaptisk överföringSväljningssvårigheterSporerGapsvårighetHypohidros: Utebliven eller onormalt liten svettning. Såväl generell som lokal hydrohidros är oftast förknippade med annat, underliggande sjukdomstillstånd.TidsfaktorerMuskelkrampAktinobacillos: En infektionssjukdom med varbildande och granulomatösa sår i luftvägarna, matstrupen, huden, njurarna, lederna och andra vävnader. Actinobacillus lignieresii infekterar nötkreatur och får, medan A. eq uuli infekterar hästar och svin.MuskelsvaghetAntrum pyloricumTrigeminusnervsjukdomarAbducensnerv: Den 6:e hjärnnerven (kranialnerven). Abducensnerven börjar i hjärnbryggans nucleus abducens och skickar motoriska nervtrådar till ögats rectus lateralismuskler. Skada på nerven eller dess kärna medför förlorad kontroll över horisontella ögonrörelser.